in

Hotline สายสุขภาพ ออกอากาศ 8 มิ.ย. 2562

ตรวจ hiv ฟรีHotline สายสุขภาพ ออกอากาศเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 โดยมีเนื้อหาส่วนหนึ่งของการบรรยายในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 44 (วทท44) …

https://www.youtube.com/watch?v=1JWYmgfBSLw

ตรวจ hiv ฟรี