in

GMOs อาหารและพันธุวิศวกรรม


ข้อเรียกร้องของผู้บริโภคต่ออาหารจีเอ็มโอ
ทบทวนระบบความช่วยเหลือระหว่างประเทศ ความช่วยเหลือระหว่างประเทศควรตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประเทศผู้รับ ขึ้นอยู่กับการเจรจาระหว่างผู้ให้และผู้รับ ซึ่งไม่ใช่ข้อกำหนดของประเทศผู้ให้ซึ่งมักได้รับอิทธิพลจากผลประโยชน์ทางทหารหรือเศรษฐกิจ

ในอดีตรัฐบาลสหรัฐได้ใช้กองทุนช่วยเหลือสาธารณะเพื่อสนับสนุนธุรกิจอาหารจีเอ็มโอ ส่งมอบอาหารที่ไม่ได้ตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย หรือมาตรการกำกับดูแลสำหรับประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศที่ได้รับความเดือดร้อนคือการสนับสนุนการพัฒนาและการขยายตลาด ผ่านความช่วยเหลือระหว่างประเทศ

รัฐบาลสหรัฐจึงต้องมีการทบทวน ระบบช่วยเหลือดังกล่าว โดยไม่มีผลกำไรแอบแฝงและอาหาร GMO ต้องมีมาตรการกำกับดูแล และฉลากที่เหมาะสมเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริโภค

.

ขอขอบคุณข้อมูลจาก doctor.or.th

โพสต์ อาหาร GMOs และพันธุวิศวกรรม ปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อ สุขภาพประเทศไทย.ขอบคุณข้อมูลจาก doctor.or.th