in

GMOs อาหารและพันธุวิศวกรรม


ผลิตภัณฑ์ที่ปนเปื้อนจีเอ็มโอ
แม้ว่านโยบายของประเทศไทยจะยังไม่อนุญาตให้ปลูกพืช จีเอ็มโอเชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม ปัญหาการปนเปื้อนอาจเกิดขึ้นจากการยกเว้นการนำเข้าข้าวโพดจีเอ็มโอและถั่วเหลืองเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต อาหารสัตว์ หรืออาหารมนุษย์ หรือใช้เพื่ออุตสาหกรรม

ช่องทางให้พืชจีเอ็มโอปนเปื้อนโดยการผสมกับถั่วเหลืองหรือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ไม่ใช่จีเอ็มโอหรือผสมกับวัตถุดิบอื่น ๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิต และถือว่าผิดกฎหมายเช่นกัน การใช้ถั่วเหลืองหรือเมล็ดข้าวโพดเป็นเมล็ดพืชที่ใช้สำหรับการเพาะปลูกเชิงพาณิชย์และผลิตผลิตภัณฑ์จีเอ็มโอ และอีกช่องทางที่อาจทำให้เกิดการปนเปื้อนคือการผลิตพืชหรือสัตว์จีเอ็มโอภายในประเทศเอง

.ขอบคุณข้อมูลจาก doctor.or.th