in

Case study ครูตูน ฝืนร่างกายจนระบบเผาผลาญเสียสมดุล

เป็น เอดส์ อาการCase study ครูตูน ฝืนร่างกายจนระบบเผาผลาญเสียสมดุล

https://www.youtube.com/watch?v=5GAVLdJufag

เป็น เอดส์ อาการ