in

APCO กับการแก้ปัญหา HIV

อาการ เริ่ม แรก hivเอดส์ หรือ กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม[1] (acquired immunodeficiency syndrome – AIDS)เป็นโรคของระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (human …

https://www.youtube.com/watch?v=Rdn5G2NK5QU

อาการ เริ่ม แรก hiv