in

6 อันตรายจากการใช้ “ขนตาปลอม”

6 อันตรายจากการใช้ “ขนตาปลอม”

6 อันตรายจากการใช้

สาวๆ ระวังติดขนตาปลอมที่ไม่ถูกวิธี พวกเขาอาจพาคุณไปโรงพยาบาล

นพ. เบญญาภา ฉัตรไพฑูรย์ และ รศ. ศ.นพ. ศุภรัตน์ จริยโกศล ภาควิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า การใช้ขนตาปลอมเพื่อความงาม อาจแฝงไว้ด้วยอันตรายต่อดวงตา ดังนี้

อันตรายจากการใช้ขนตาปลอม

 1. เปลือกตาอักเสบเนื่องจากอาการแพ้สารเคมีในกาวที่ใช้ติดขนตาปลอมหรือสิ่งสกปรกสะสม
 2. การฝ่อของรูขุมขนตาที่เกิดจากเปลือกตาอักเสบอาจทำให้ขนตาจริงบางลงได้
 3. ขนตาจริงหลุด ไม่แข็งแรง หรืองอกใหม่ผิดทิศทางที่เกิดจากการดึงขนตาปลอมบ่อยๆ
 4. ขนตาจริงหรือขนตาปลอมอาจเข้าตาทำให้ระคายเคืองตา หากขยี้ตาจนเกิดรอยถลอกหรือติดเชื้อบริเวณกระจกตา อาจทำให้สูญเสียการมองเห็น
 5. หากทำความสะอาดบริเวณเปลือกตาไม่ถูกต้อง อาจนำไปสู่ต่อมไขมันได้
 6. เปลือกตาอุดตันอันเป็นสาเหตุของตาแห้ง

ติดขนตาปลอมอย่างไรให้ปลอดภัย

 1. ใช้ขนตาปลอมและกาวมาตรฐาน
 2. ล้างมือให้สะอาดก่อนสวมใส่เสมอ
 3. อย่าขยี้ตาขณะติดขนตาปลอม
 4. ไม่ควรใช้ต่อเนื่องเป็นเวลานาน
 5. ทำความสะอาดขนตาปลอมและอุปกรณ์ต่อขนตาหลังการใช้งาน
 6. อย่าใช้ขนตาปลอมร่วมกับผู้อื่น
 7. ทำความสะอาดเปลือกตาของคุณอย่างสม่ำเสมอ
 8. สังเกตอาการผิดปกติ เช่น บวม ตาแดง ปวดตา ตาแดง การมองเห็นลดลง ควรพบจักษุแพทย์ทันที
 9. หากมีความจำเป็นต้องใช้ขนตาปลอมควรศึกษาวิธีการปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง
 10. และใช้ด้วยความระมัดระวัง

.
ที่มาข้อมูล