in

๒๐ ปีโครงการฟื้นฟูการนวดไทยและรับขวัญหมอนวดไทยรุ่น ๑

๒๐ ปีโครงการฟื้นฟูการนวดไทยและรับขวัญหมอนวดไทยรุ่น ๑

มูลนิธิเพื่อสาธารณสุขและการพัฒนา มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกันจัดพิธีรับของขวัญและแสดงจิตวิญญาณของผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภท ของการนวดไทย (หมอนวดไทยรุ่นที่ 1) และฉลองครบรอบ 20 ปีโครงการฟื้นฟูการนวดแผนไทย

อันเนื่องมาจากการถือกำเนิดของผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทของการนวดไทย รุ่นที่ 1 ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.
กระทรวงสาธารณสุขได้ออกใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะแก่หมอนวดไทยให้มีศักดิ์ศรีและสิทธิตามกฎหมายดังกล่าว เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2548 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)

นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่ดีที่จะเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปีของโครงการฟื้นฟูการนวดแผนไทยที่จะจัดขึ้นร่วมกันในหนึ่งวัน

โครงการนี้เกิดจากความเชื่อในการสร้างภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเกี่ยวกับการใช้นวดแผนไทยแทนการใช้ยา พร้อมทั้งฟื้นฟูการนวดไทยให้มีบทบาทในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ และได้ร่วมรณรงค์แก้ไขการจัดทำ พ.ร.บ. ศิลปะบำบัด พ.ศ. 2542 โดยเพิ่มรูปแบบการนวดแผนไทยสำเร็จ

.
ที่มาข้อมูล