in

ไฝที่ปลายอวัยวะเพศ‏‏

ไฝที่ปลายอวัยวะเพศ‏‏

คำถาม:

มีไฝที่ปลายองคชาต มีโอกาสเป็นมะเร็งหรือไม่? ควรตัดหรือไม่?

เพศ:

ชาย

อายุ:

30 ปี

อาการ:

ประวัติการเจ็บป่วย:

ยาปัจจุบัน:

ความกังวล:

ตอบ
ตอบ:

ผศ.ดร. พันธ์ศักดิ์ สุขเรรักษ์

คำตอบ:

ไฝที่อวัยวะเพศมีโอกาสเป็นมะเร็งและควรกำจัดออก

ที่มาข้อมูล