in

ไทยระดับแนวหน้าด้านกายอุปกรณ์อาเซียน และเอเชีย


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยไทยอยู่ระดับแนวหน้าของอาเซียนและเอเชีย ด้านกายอุปกรณ์ สร้างความเสมอภาคคนพิการได้รับการเสริมสร้างให้กลับมาทำประโยชน์เพื่อสังคมได้

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2561) ที่โรงแรมนารายณ์ กทม. นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติกายอุปกรณ์ “The Asian Prosthetic and Orthotic Scientific Meeting 2018 (APOSM) in conjunction with 4th ASEAN Seminar on Multi-Disciplinary Care for Children with Mobility (4th AMCM)” จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านกายอุปกรณ์จากทั่วโลก สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วย ผู้พิการ รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ในศาสตร์ของการผลิตกายอุปกรณ์ อาทิ แขน ขาเทียม รถเข็น และอุปกรณ์อื่นๆ รองรับผู้พิการและเกิดประโยชน์สูงสุด

นพ.ปิยะสกล ให้สัมภาษณ์ว่า การพัฒนาศาสตร์ด้านกายอุปกรณ์ เพื่อช่วยให้ผู้พิการสามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างคนปกติให้ได้มากที่สุดและทำประโยชน์ต่อสังคมได้นั้น หลายประเทศมีการพัฒนา รวมทั้งประเทศไทยมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ไม่ด้อยกว่าประเทศใด และอยู่ในระดับแนวหน้าของอาเซียนและเอเชีย

ซึ่งโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นโรงเรียนระดับนานาชาติที่มีนักศึกษาในภูมิภาคอาเซียนและประเทศใกล้เคียง รวมถึงแอฟริกามาศึกษา ให้สามารถนำวิชาความรู้กลับไปดูแลคนพิการในประเทศบ้านเกิดให้มีคุณภาพชีวิต และร่วมกับสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาการทำแขน/ขาเทียม รถเข็น กายอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือคนพิการของประเทศไทย

สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีผู้เชี่ยวชาญด้านกายอุปกรณ์จากประเทศต่าง ๆ กว่า 300 คนจาก 22 ประเทศทั่วโลก อาทิ ราชอาณาจักรสวีเดน สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐฟินแลนด์ อังกฤษ เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ญี่ปุ่น เป็นต้นขอบคุณบทความจาก : hfocus.org