in

โรค เอดส์ ปัจจุบัน โรคเอดส์


โรค เอดส์ ปัจจุบัน

โรคเอดส์
โรค เอดส์ ปัจจุบัน

วีดิทัศน์เกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้ป่วยเป็นโรคเอดส์ รวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุของการติดเชื้อ HIV พฤติกรรมที่ทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV
source
โรค เอดส์ ปัจจุบัน