in

โรคหนองใน‏‏

โรคหนองใน‏‏

คำถาม:

อยากทราบว่า โรคหนองในเกิดจากสาเหตุอื่นนอกเหนือจากเพศหรือไม่? เช่น ถ้าเราไปห้องน้ำสาธารณะหลังคนเป็นโรคหนองใน จะติดต่อได้หรือไม่?

เพศ:

หญิง

อายุ:

อายุ 21 ปี

อาการ:

ประวัติการเจ็บป่วย:

ยาปัจจุบัน:

ความกังวล:

ตอบ
ตอบ:

ผศ.ดร. พันธ์ศักดิ์ สุขเรรักษ์

คำตอบ:

โรคหนองในหากเป็นเรื่องจริงสามารถติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์เท่านั้น

ที่มาข้อมูล