in

โรคมนุษย์ตึก

โรคมนุษย์ตึก

คนวัยทำงานใช้เวลามากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ในแต่ละวันในอาคารสำนักงาน รวมถึงอาคารอื่นๆ ที่มีโอกาสสร้างโรคในมนุษย์

องค์การอนามัยโลกประมาณการว่า 30 เปอร์เซ็นต์ของอาคารทั่วโลกอาจมีปัญหาสุขภาพอากาศภายในอาคาร นี้สามารถนำไปสู่โรคที่เกิดจากการทำงานในอาคารปิด

สำหรับปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการที่เกิดจากการทำงานในอาคารปิด มีดังนี้
1. การระบายอากาศไม่เพียงพอ
2. สารเคมีปนเปื้อนจากแหล่งในอาคาร
3. สารเคมีปนเปื้อนจากแหล่งภายนอก
4. สารปนเปื้อนทางชีวภาพ

ผลกระทบด้านสุขภาพยังขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคนด้วย แม้ว่าจะเผชิญกับมลภาวะแบบเดียวกันก็ตาม ความเข้มข้นใกล้เคียงกัน แต่อาการไม่เท่ากัน บ้างมีมากบ้างน้อย คนที่ทำงานในอาคารต้องช่วยกันเฝ้าสังเกตต้นตอของปัญหา ทั้งกลิ่น อุณหภูมิ การไหลเวียนของอากาศ ความแออัดของผู้คน เฟอร์นิเจอร์ สภาพแวดล้อมภายนอก ฯลฯ

การแก้ไขที่ต้นเหตุของปัญหาอย่างรวดเร็ว จะทำให้สุขภาพของคนที่ทำงานในอาคารปิดดีขึ้น

.
ที่มาข้อมูล