in

แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรใช้ทุนปี 57 เกือบ 3,000 คน


สธ. ปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรจบใหม่เกือบ 3,000 คน ก่อนส่งไปปฏิบัติงานในพื้นที่ทั่วประเทศ 3 เมษายน 2557 นี้ พร้อมฝากให้มุ่งมั่นทำงานโดยยึดถือประชาชนเป็นหลัก เป็นตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลประชาชนให้มีสุขภาพดี แม้ว่าต้องไปทำงานพื้นที่ห่างไกล เผยอีก 5 ปีข้างหน้าจะมีบุคลากรด้านการแพทย์ 3 สาขาวิชาชีพนี้จบเพิ่ม 36,025 คน ซึ่งจะเพียงพอต่อความต้องการ

วันนี้  (1 เมษายน 2557) ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา นายแพทย์ทรงยศ  ชัยชนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เป็นประธานเปิดอบรมปฐมนิเทศ พร้อมมอบโอวาทและแนวทางในการปฏิบัติงานแก่แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ที่จบใหม่ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557  จำนวน 2,743 คน รวมทั้งเลือกพื้นที่ปฏิบัติงาน ดำเนินการระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2557 เพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจภาระงานที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข  ก่อนเดินทางไปปฏิบัติงานในวันที่ 3 เมษายน 2557เป็นต้นไป

นายแพทย์ทรงยศกล่าวว่า ในปีนี้มี แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่สำเร็จการศึกษา มาปฏิบัติงานในสถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 2,743 คน ประกอบด้วยแพทย์ 1,830 คน  ทันตแพทย์ 563 คน และเภสัชกร 350 คน ทั้งหมดจะได้รับบรรจุเป็นข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์เขตบริการสุขภาพ แบ่งออกเป็น 12 เขตบริการสุขภาพ เขตละ 4-8 จังหวัดเป็นเครือข่ายสุขภาพเดียวกัน บริหารจัดการทรัพยากรและจัดบริการประชาชนร่วมกัน และจะจัดอัตรากำลังคนแต่ละวิชาชีพให้เหมาะสมกับจำนวนประชากรที่ดูแล คือเขตละประมาณ 5 ล้านคน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน เท่าเทียมกันทุกพื้นที่ บริการดีทุกครั้ง คิวรอรักษาสั้นลง โดยได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานกระจายบุคลากรแต่ละวิชาชีพในแต่ละเขตบริการสุขภาพ เช่นแพทย์ 1 คนต่อประชากร 3,000 คน ทันตแพทย์ 1 ต่อประชากร 10,000 คน เป็นต้น

จากข้อมูลล่าสุดเมื่อ 31 ตุลาคม 2556 ภาพรวมบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข ยังมีปัญหาเรื่องการกระจายตัว โดยมีแพทย์ปฏิบัติงานในระบบ 13,903 คน ความต้องการแพทย์เต็มระบบจำนวน 20,583 คน ยังขาดอีก 6,680 คน ทันตแพทย์ต้องการ 6,447 คน มีแล้ว 4,195 คน ยังขาดอีก 2,252 คน ส่วนเภสัชกรต้องการ 8,598 คน มีแล้ว 6,796 คน ยังขาด 1,802 คน ทำให้มีบุคลากรมีภาระงานหนัก ภายในปี 2562 หรืออีก 5 ปีข้างหน้า จะมีบุคลากร 3 สาขาวิชาชีพนี้จบเพิ่ม 36,025 คน ได้แก่แพทย์ 21,152 คน ทันตแพทย์ 4,800 คน และเภสัชกร 10,073 คน ซึ่งจะเพียงพอกับความต้องการในการดูแลประชาชน

ทั้งนี้ ในการกระจายแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร จบใหม่ไปปฏิบัติงานตามพื้นที่ต่างๆ จะใช้เกณฑ์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์กำหนดตามจำนวนประชากรในพื้นที่รับผิดชอบ ให้เลือกจังหวัดที่จะไปปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามความสมัครใจเป็นเวลา 3 ปี  โดยเฉพาะแพทย์จบใหม่  ในปีแรกทุกคนจะต้องปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะ และประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ที่โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไปเป็นเวลา 9 เดือน ภายใต้การดูแลของแพทย์ที่มีประสบการณ์  ซึ่งจะช่วยให้แพทย์ปฏิบัติงานด้วยความมั่นใจและมีความเข้าใจในระบบบริการยิ่งขึ้น  หลังจากนั้นจะลงปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนจนครบ 3 ปี  นายแพทย์ทรงยศ กล่าวขอบคุณบทความจาก : hfocus.org