in

เลื่อนเคาะห้ามขายเหล้า 13 เม.ย. เตรียมจัดประชุมวาระพิเศษใน 2 สัปดาห์


คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ มีมติจัดประชุมวาระพิเศษห้ามขายเหล้า 13 เม.ย.ในอีก 2 สัปดาห์ ระหว่างนี้ให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ศึกษาข้อมูลรอบด้านเพื่อเสนอคณะกรรมการนโยบายฯ 

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ที่สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมประชุม

นพ.ปิยะสกล ให้สัมภาษณ์ว่า ในวันนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อสนับสนุนการควบคุมและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 โดยมีมาตรการควบคุม 3 ด้าน ได้แก่

1) ด้านการบังคับใช้กฎหมาย ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หน่วยงานราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด บูรณาการการดำเนินงานตามกฎหมาย โดยเน้นเรื่องการจำหน่ายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมถึงจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจร่วมดำเนินการกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทุกจังหวัด เน้นการแยกผู้ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ให้ขับขี่ยานพาหนะ

2) มาตรการด้านสังคมและชุมชน ให้สมาชิกในครอบครัวตักเตือนและเฝ้าระวังคนในครอบครัวเพื่อป้องกันการสูญเสียจากการดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงให้ผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ “เคาะประตูบ้าน” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องการขาย/การดื่มแอลกอฮอล์ ป้องกันการเมาแล้วขับ การทะเลาะวิวาท ควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่อาจนำไปสู่การสูญเสีย

3) ด้านการบำบัดรักษา ให้กรมคุมประพฤติ ดำเนินการตามคัดกรองและส่งต่อเพื่อบำบัดรักษา ยังโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดยให้กรมควบคุมโรค รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบำบัดรักษาดังกล่าว และติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน รายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบ

ทั้งนี้ มาตรการต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา สามารถลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรได้ระดับหนึ่ง ซึ่งจะดำเนินการต่อในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างเข้มข้น โดยเฉพาะการขายเกินเวลา ขายให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ซึ่งทำให้เยาวชนที่อายุไม่ถึง 20 ปีมีการบาดเจ็บค่อนข้างมาก รวมทั้งกวดขันการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อยู่ในเขตโซนนิ่งเล่นน้ำสงกรานต์ ส่วนรถเข็นขายแอลกอฮอล์ในบริเวณงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย จะทำหนังสือขอผู้ว่าราชการจังหวัดและกรมสรรพสามิตดำเนินการต่อไป

“สำหรับประเด็นการงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันที่ 13 เมษายน ที่ประชุมมีมติให้จัดประชุมเรื่องนี้เป็นวาระพิเศษ ในอีก 2 สัปดาห์ โดยให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้าน ในการลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติพิจารณาต่อไป” นพ.ปิยะสกล กล่าวขอบคุณบทความจาก : hfocus.org