in

เรื่อง การป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ / การขอความช่วยเหลือ

การ ดูแล รักษา โรค เอดส์คู่มือการเรียนการสอนเรื่องเพศศักษาและทักษะชีวิตในนักเรียนแบบบูรณาการ
ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 – ป.6)
กิจกรรมที่ 3 ทักษะส่วนบุคคล
เรื่อง การป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ / การขอความช่วยเหลือ

https://www.youtube.com/watch?v=MJ09Z4LJPGA

การ ดูแล รักษา โรค เอดส์