in

เรื่องความสูง

เรื่องความสูง

เรื่องความสูง

ใน 2 เดือนฉันกินนมถั่วเหลืองค่อนข้างบ่อย และฉันก็ไปอ่านมาว่านมถั่วเหลืองมีเอสโตรเจน เอสโตรเจนตัวไหนทำให้กระดูกปิดเร็วขึ้น จะสูงขึ้นไหม อายุ 16 ปี?

.
ที่มาข้อมูล