in

เปิด 7 ภารกิจ ‘กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ’ ปี 62 ปกป้องสิทธิบัตรทองเป็นของคนไทยถ้วนหน้า


ตัวแทนกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ยืนยัน ผลลัพธ์สูงสุดของการบูรณาการการทำงานคือทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าของระบบหลักประกันสุขภาพอย่างถ้วนหน้า พร้อมเปิด 7 ภารกิจสำคัญ ผลักดันกองทุนคนไทยไร้สิทธ์-คัดค้าน Super Board-แผนปฏิรูปด้านสาธารณสุข

นางมีนา ดวงราษี กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ

นางมีนา ดวงราษี กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ กล่าวในเวทีอภิปรายหัวข้อ “ผลิตผลความร่วมมือในการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับพื้นที่” ภายใต้งานประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 ต.ค.2561 ตอนหนึ่งว่า ทุกวันนี้มีประชาชนหลายกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายองค์กรประชาชน 9 ด้าน เครือข่ายมิตรภาพบำบัด เครือข่ายสื่อประชาชน เครือข่ายผู้ป่วยค่าใช้จ่ายสูงและโรคเรื้อรัง เครือข่ายศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระตาม มาตรา 50(5) รวมถึงเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด โดยแต่ละเครือข่ายมีที่มาที่ไปแตกต่างกัน ทั้งตั้งขึ้นมาก่อนมี พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ระหว่างจัดทำกฎหมาย และเกิดหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้ว

นางมีนา กล่าวว่า ผลลัพธ์สูงสุดของการบูรณาการการทำงานเพื่อก้าวไปด้วยกันก็คือทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าของระบบหลักประกันสุขภาพ ตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ซึ่งแต่ละเขตก็จะมีการเปิดช่องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป โดยยุทธศาสตร์ของภาคประชาชนในการทำงานร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีด้วยกัน 4 ประเด็นใหญ่ๆ ได้แก่ ร่วมกันตรวจสอบคุณภาพ ร่วมกันพัฒนาคุณภาพบริการ ร่วมกันจัดบริการโดยชุมชน และร่วมกันกำหนดนโยบาย

อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาอคติซึ่งเปรียบได้กับกำแพงที่ขวางกั้นการทำงานร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นมุมมองที่เจ้าหน้าที่มองว่าประชาชนมักอ้างว่าระบบเป็นเงินภาษีทั้งหมด ประชาชนรู้แต่สิทธิแต่ไม่เคยรู้หน้าที่ ประชาชนคิดแต่จะรักษาโดยไม่เคยดูแลสุขภาพ หรือประชาชนอยากมีส่วนร่วมในทุกๆ เรื่องเกินความจำเป็น ส่วนตัวคิดว่าอยากจะมีพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจกันเปรียบได้กับสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างกัน เช่น การมองเรื่องสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เหมือนกัน ใช้หลักใจเขาใจเรา และการสื่อสารทางบวก

นางมีนา กล่าวต่อไปว่า เป้าหมายของกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพมีด้วยกัน 3 ข้อใหญ่ๆ ได้แก่ 1. เพื่อให้ประชาชนเข้าใจหลักการ เข้าใจหัวใจสำคัญ และการเข้าถึงการใช้สิทธิ์ในระบบหลักประกันสุขภาพ 2. ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้าง ปกป้อง ดูแล รักษาระบบสุขภาพที่เป็นธรรมเท่าเทียมและยั่งยืน 3. เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและรู้สึกเป็นเจ้าของระบบ

สำหรับภารกิจหรือสิ่งที่กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพให้ความสำคัญในปี 2562 ประกอบด้วย 1. ติดตามการแก้ไขกฎหมายบัตรทองอย่างใกล้ชิด 2. ให้รัฐบาลสนับสนุนค่าเหมาจ่ายรายหัวเท่ากับที่ สปสช.เสนอ 3. ติดตามเรื่องค่ารักษาพยาบาลแพง 4. ติดตามการให้บริการด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของหน่วยบริการ 5. คัดค้านกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ Super Board และคัดค้านแผนปฏิรูปด้านสาธารณสุข 6. ผลักดันให้เกิดกองทุนคนไทยไร้สิทธิ 7. พัฒนาศักยภาพหน่วยรับเรื่องร้องเรียนตามมาตรา 50(5) ให้เข้มแข็งขอบคุณบทความจาก : hfocus.org