in

เตรียมสอบขึ้นทะเบียนวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ‘หมออนามัย’ ครั้งแรกของประเทศ 24 พ.ย.นี้


สภาการสาธารณสุขชุมชนลงนาม มสธ.จัดสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน (วิชาชีพหมออนามัย) ครั้งแรกของประเทศ 24 พ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 สภาการสาธารณสุขชุมชนและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดการสอบความรู้ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561

เพื่อให้เกิดความถูกต้องตามบทบังคับใช้ของกฎหมายและข้อกำหนดภายในของกฎหมายแห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 และให้เกิดความถูกต้อง ยุติธรรม เสมอภาค และเป็นไปตามหลักวิชาการตามหลักการในข้อบังคับของสภาการสาธารณสุขชุมชน สภาการสาธารณสุขชุมชนจึงกำหนดวันสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนขึ้น ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561

โดยที่ประชุมคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนมีมติเห็นชอบให้ทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบความรู้ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยกำหนดวันรับสมัครสอบไว้ เมื่อวันที่ 5 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2561 มียอดผู้สมัครสอบผ่านระบบออนไลน์ รวม 19,585 ราย และยอดผู้ชำระค่าธรรมเนียมสอบสิ้นสุดวันที่ 19 ตุลาคม 2561 จำนวน 17,241 ราย คณะอนุกรรมการสอบเพื่อดำเนินการจัดสอบความรู้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบไปเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561 ระบุตามเขตพื้นที่ที่สภาการสาธารณสุขชุมชนกำหนด จำนวน 13 เขตพื้นที่ ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี ชลบุรี อุบลราชธานี อุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี สงขลา และกรุงเทพมหานคร

การดำเนินการจัดสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนขึ้นในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการจัดสอบครั้งแรกและครั้งประวัติศาสตร์ของสภาการสาธารณสุขชุมชน นับแต่ที่มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นลักษณะของความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านการสาธารณสุข โดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดสอบ ซึ่งมีศูนย์สอบและสนามสอบรองรับผู้สมัครสอบจำนวนมากได้ทั่วประเทศขอบคุณบทความจาก : hfocus.org