in

เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการจี้รัฐบาล เลิกเบี้ยผู้สูงอายุเปลี่ยนเป็นบำนาญถ้วนหน้า


เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ จี้รัฐยกเลิกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เปลี่ยนเป็นบำนาญพื้นฐานถ้วนหน้าในอัตราไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท/เดือน

เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ ใช้โอกาสในช่วงก่อนการเลือกตั้ง จัดการแถลงข่าว “ข้อเสนอของประชาชนที่มีต่อรัฐสวัสดิการ” เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2562 เรียกร้องให้รัฐจัดระบบบำนาญพื้นฐานถ้วนหน้า ยกเลิกระบบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาเป็นบำนาญพื้นฐาน โดยมีเนื้อหาระบุว่า ประชาชนธรรมดาที่ยากจนขาดโอกาสเข้าถึงหลักประกันใดๆ ในชีวิต ขณะที่ความมั่งคั่งกระจุกตัวอยู่เพียงกลุ่มคนจำนวนเล็กน้อย ทั้งที่ประเทศไม่ได้ไร้ซึ่งทรัพยากรแต่ขาดความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรเหล่านั้น รัฐกลับเป็นอุปสรรคที่ไม่มุ่งมั่นจะลดปัญหาความเหลื่อมล้ำและจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพื่อเป็นหลักประกันในการดำรงชีวิตของทุกผู้คน

ทั้งนี้ เมื่อกล่าวถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในการมีชีวิต ประชาชนต้องได้รับการดูแลโดยเสมอหน้ากัน มีสวัสดิการถ้วนหน้าตั้งแต่เกิดจนสิ้นอายุขัย ข้ออ้างที่ผู้นำและนักการเมืองพูดเสมอว่ารัฐมีเงินไม่มากพอที่จะจัดสวัสดิการ เป็นคำพูดที่ปัดภาระออกจากตัวโดยไม่คำนึงถึงภาระหน้าที่ที่ตนอาสาเข้ามาเป็นรัฐบาล

แถลงการณ์ระบุด้วยว่า ปัจจุบันนี้อยู่ในภาวะสังคมสูงวัย คนชราส่วนมากยังอยู่ในภาวะยากจน ไม่มีหลักประกันรายได้เป็นบำนาญดำรงชีพที่เพียงพอ ขณะเดียวกันก็มีระบบบำนาญที่เหลื่อมล้ำกันระหว่างข้าราชการ ลูกจ้าง และคนทั่วไป รัฐจัดสรรงบประมาณเต็มที่ในการจัดบำนาญให้ข้าราชการ ส่วนภาคเอกชน นายจ้าง ลูกจ้าง รัฐสนับสนุนระบบประกันสังคมที่มีบำนาญในจำนวนไม่สูงมากนัก แต่ในส่วนของประชาชนทั่วไป รัฐผลักภาระให้เป็นการออมด้วยตนเองโดยสนับสนุนเพียงเล็กน้อย และเมื่อรับเป็นบำนาญก็เป็นจำนวนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆ

ลักษณะเช่นนี้นับเป็นความเหลื่อมล้ำในระบบบำนาญของไทย เมื่อประชาชนส่งเสียงดังขึ้นถึงความไม่ยุติธรรมนี้ รัฐเพียงแต่เลือกหนทางที่ง่ายที่สุดในการจัดการปัญหาด้วยการลงทะเบียนคนจน เพื่อจะได้อ้างว่างบที่มีจำกัด ควรจัดสรรให้เฉพาะคนจนเท่านั้น

ทั้งนี้ เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ ขอยืนยันว่าการจัดสวัสดิการเพื่อหลักประกันในการดำรงชีวิต เป็นสิทธิพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนควรได้รับเสมอหน้ากัน ด้วยเหตุนี้จึงขอเรียกร้องให้บูรณาการระบบบำนาญของทุกกลุ่มคนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน กล่าวคือมีบำนาญพื้นฐานถ้วนหน้า ในอัตราไม่ต่ำกว่าเส้นความยากจน หรือ 3,000 บาท/เดือน ยกเลิกระบบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้วเปลี่ยนมาจัดสรรงบประมาณบำนาญพื้นฐาน ตลอดจนยกระดับรายได้ของประชาชนหรือมีหลักประกันรายได้ให้กับคนทำงานทุกคน เพื่อจะได้เป็นออมสะสมเป็นส่วนเสริมจากบำนาญพื้นฐานที่มีอยู่แล้ว

เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการขอแถลงว่าต้องการให้รัฐสร้างหลักประกันยามชราภาพให้ทุกคน โดยการจัดสรรทรัพยากร งบประมาณอย่างเป็นธรรม กระจายความมั่งคั่ง ปฏิรูประบบภาษี และเชื่อมั่นว่าประชาชนมีศักยภาพ มีศักดิ์ศรีเมื่อได้รับการจัดสวัสดิการถ้วนหน้ากัน และจะไม่หยุดนิ่งในการติดตามตรวจสอบการทำงานของรัฐในการลดความเหลื่อมล้ำ กระจายความมั่งคั่ง มุ่งหน้าสร้างหลักประกันรายได้ให้ทุกคนในประเทศนี้ขอบคุณบทความจาก : hfocus.org