in

องค์การอนามัยโลก หารือ สปสช. เตรียมทำ MOU ถ่ายทอดผลสำเร็จ “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไทย”


รอง ผอ.องค์การอนามัยโลก ดูงาน สปสช. ดำเนินงาน “ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” หารือเตรียม MOU ความร่วมมือถ่ายทอดผลสำเร็จ “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไทย” ให้โลกเรียนรู้ พร้อมเยี่ยมชม รพ.มงกุฎวัฒนะ หน่วยบริการเอกชนภายใต้ระบบบัตรทอง

ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ – เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 13:00 น. พญ.ซอมญ่า สะวามินาทาน (Dr.Soumya Swaminathan) รองผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก (WHO) และ นพ.แดเนียล เอ.เคอร์แทสซ์ (Dr.Daniel A.Kertesz) ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยมี นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และผู้บริหาร สปสช.ต้อนรับและให้ข้อมูลการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ในฐานะหน่วยบริการเอกชนภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

พญ.ซอมญ่า กล่าวว่า ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการดำเนินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า แม้ว่าจะเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง โดยมีการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เพียงพอภายใต้งบประมาณที่จำกัด รวมถึงมีความร่วมมือในการดำเนินนโยบายจากทุกภาคส่วน ส่งผลให้ประชากรในประเทศเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นอย่างครอบคลุมและทั่วถึง นับเป็นประเทศต้นแบบของการดำเนินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ดี ทั้งนี้เพื่อให้ประเทศต่างๆ ได้เรียนรู้และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่นำไปสู่การดูแลสุขภาพประชากรในประเทศ จึงได้มีการหารือที่นำไปสู่การลงนามความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลกและประเทศไทย เพื่อให้เกิดการดำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ในการสนับสนุนประเทศต่างๆ ให้สามารถดำเนินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ โดยเฉพาะประเทศแถบทวีปแอฟริกา

ทั้งนี้ความสำเร็จในการดำเนินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทยที่จะนำมาถ่ายทอดเพื่อให้ประเทศต่างๆ ได้เรียนรู้ คือ 1.ความร่วมมือของบุคลากรในระบบสาธารณสุขที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งในระดับส่วนกลางและท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการดูแลประชากรได้อย่างทั่วถึง 2.ระบบจัดการข้อมูลของหน่วยบริการและการบริหารจัดการงบประมาณ รวมถึงระบบการชดเชยค่าบริการ และ 3.ความร่วมมือของหน่วยงานระบบสุขภาพในการผลักดันและสนับสนุนระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สำหรับในส่วนการเยี่ยมชมบริการภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ รพ.มงกุฎวัฒนะ ทำให้ได้รับรู้ข้อมูลความร่วมมือจากภาคเอกชน นอกจากหน่วยบริการภาครัฐ ในการร่วมดูแลสุขภาพประชาชน

นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกเป็นองค์กรระดับสากลดูแลทั้งโลกในด้านสุขภาพอนามัย มีนโยบายจากนี้ที่เน้นการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพให้กับประชาชน และมองว่าไทยเป็นประเทศที่โดดเด่นในการดำเนินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สามารถดำเนินนโยบายนี้ได้แม้ว่าไม่ได้เป็นประเทศที่ร่ำรวย ทั้งใช้งบประมาณในระบบสุขภาพทั้ง 3 กองทุนเพียงร้อยละ 15 ของงบประมาณประเทศ หรือร้อยละ 4.3 ของจีดีพีประเทศ ขณะที่ประเทศอื่นใช้งบประมาณมากกว่านี้

สำหรับปัจจัยที่ทำให้ประเทศไทยประสบผลสำเร็จคือการสนับสนุนของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องในช่วง 16 ปี ที่ได้สร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ลดภาระค่ารักษาที่รวมถึงโรคค่าใช้จ่ายสูง อาทิ โรคมะเร็ง หัวใจ เป็นต้น การบริหารที่ประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ท้องถิ่น และภาคประชาชน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน องค์การอนามัยโลกจึงมีสนใจขยายผลเพื่อให้ประเทศต่างๆ ได้เรียนรู้ โดยครั้งนี้ยังมีการหารือเพื่อจัดทำความร่วมมือที่นำไปสู่การถ่ายทอดการดำเนินระบบหลักประกันสุขภาพของไทยให้ทั่วโลกได้เรียนรู้ อาทิ การจัดทำเว็บไซด์ เป็นต้น เพื่อผลักดันให้ทุกประเทศมีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตามเป้าหมายขององค์การอนามัยโลก

 ขอบคุณบทความจาก : hfocus.org