in

หลังคลอดบุตรกับการทานแอลกอฮอล์‏‏

หลังคลอดบุตรกับการทานแอลกอฮอล์‏‏

คำถาม:

กี่เดือนหลังคลอดฉันสามารถดื่มแอลกอฮอล์ได้? ฉันสามารถดื่มแอลกอฮอล์ตอนนี้ที่ไม่ได้ให้นมลูกได้หรือไม่? (ตั้งครรภ์ได้ 7 สัปดาห์)

เพศ:

หญิง

อายุ:

27 ปี

อาการ:

ประวัติการเจ็บป่วย:

ยาปัจจุบัน:

ความกังวล:

ตอบ
ตอบ:

ผศ.ดร. พันธ์ศักดิ์ สุขเรรักษ์

คำตอบ:

ไม่ควรรับประทานเลยเพราะจะทำให้ทารกมีปัญหาทางสมอง

ที่มาข้อมูล