in

‘หมอเจษฎา’ แบ่งงาน 4 รองปลัด เผยปี 61 เน้นหนัก 5 แผนงาน ‘ปฐมภูมิ-กำลังคน’


“หมอเจษฎา” ชี้แจงแนวทางบริหารงานปีงบประมาณ 2561 เน้นหนัก 5 แผนงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ, ปฐมภูมิ, วัณโรค, กำลังคนสุขภาพ และการคลังสุขภาพ พร้อมมอบหมายภารกิจรองปลัด สธ.คนใหม่

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ที่โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กทม. นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค ซึ่งจะดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ได้ชี้แจงแนวทางการบริหารงานและประเด้นเน้นหนักของกระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณ 2561 ว่า กระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 15 แผนงาน 45 โครงการ โดยในปีงบประมาณ 2561 จะเน้นหนัก 5 แผนงาน ได้แก่

1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

2.การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

3.การพัฒนาตามโครงการพระราชดำริและพื้นที่เฉพาะ เน้นหนักวัณโรค

4.การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ (Happy MOPH)

และ 5.บริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ

นพ.เจษฎา กล่าวว่า จะลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข (PA) กับ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้ จะเร่งรัดการก่อสร้างงบลงทุนปี 2561 ต้องจัดทำข้อกำหนดของของผู้ว่าจ้าง หรือ ทีโออาร์ (TOR : Term Reference) ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก

สำหรับการมอบหมายงานสำหรับ 4 รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และหัวหน้าผู้ตรวจราชการ มีดังนี้

1.พญ.พรรณพิมล วิปุลากร เป็นรองปลัดกระทรวงฯ ด้านบริหาร (CHRO) ดูแลเขตสุขภาพที่ 1-3 องค์การเภสัชกรรม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานบริหารโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กองการพยาบาล กองกลาง กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม และสำนักงานโครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน

2.นพ.มรุต จิรเศรษฐศิริ เป็นรองปลัดกระทรวงฯ กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์ (CSO) ดูแลเขตสุขภาพที่ 11-12 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล กรมการแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทยฯ กรมสุขภาพจิต รพ.บ้านแพ้ว กองบริหารการสาธารณสุข ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข กองกฎหมาย ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิก หมอครอบครัว คกก.กระจายอำนาจ

3.นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ เป็นรองปลัดกระทรวงฯ กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข (CIO) ดูแลเขตสุขภาพที่ 7-10 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรมควบคุมโรค กรมอนามัย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิชาการ กองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักสารนิเทศ

4.นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เป็นรองปลัดกระทรวงฯ กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนบริการสุขภาพ (CFO) ดูแลเขตสุขภาพที่ 4-6 มูลนิธิในกำกับฯ สภาวิชาชีพ สนง.ฌาปนกิจฯ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มตรวจสอบภายใน (กระทรวง/สป.) กองบริหารการคลัง กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

5.นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ เป็นหัวหน้าผู้ตรวจราชการฯ ดูแลสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กองการต่างประเทศ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบาย ด้านสุขภาพ (HITAP) และกองตรวจราชการขอบคุณบทความจาก : hfocus.org