in

“หมอสุขุม” แบ่งงาน 4 รองปลัด สธ.ใหม่


ปลัด สธ.คนใหม่แบ่งงาน-มอบอำนาจ 4 รองปลัดใหม่ “หมอไพศาล” คุมด้านบริหาร “หมอประพนธ์” คุมงานพัฒนาการแพทย์ “หมอศุภกิจ” คุมงานพัฒนาการสาธารณสุข “หมอพิศิษฐ์” คุมงานสนับสนุนงานบริการสุขภาพ

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1209/2561 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 รายละเอียดการมอบอำนาจให้ผู้รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขผู้เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ และข้าราชการปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านบริหาร)

หน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1.กองกลาง

2.กองบริหารทรัพยากรบุคคล

3.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

4.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

5.กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

7.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

8.สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.)

9.กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม

เขตสุขภาพ : ที่ 4 และ 6

องค์การมหาชน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์

องค์กรในกำกับ : องค์การเภสัชกรรม (อภ.) และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ผู้บริหารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)

ผู้บริหารด้านการเงินการคลัง (CFO)

ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO)

นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล

นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาการแพทย์)

หน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1.กองพยาบาล

2.กองบริหารการสาธารณสุข

3.กองสาธารณสุขฉุกเฉิน

4.สำนักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิหมอครอบครัว

5.ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

6.ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

7.ศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ

8.สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทยและพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่

เขตสุขภาพ : ที่ 7, 8, 9, 10 และ กรุงเทพฯ

กรม : การการแพทย์, กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และกรมสุขภาพจิต

องค์การมหาชน : สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

องค์กรในกำกับ : สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

ผู้บริหารด้านการบริหารระบบบริการสุขภาพ (CSO)

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข)

หน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1.กองการต่างประเทศ

2.โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP)

3.สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)

4.ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้

5.คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6.สำนักงานโครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน

7.สำนักวิชาการสาธารณสุข (สวส.)

8.ศูนย์ความร่วมมือไทยสหรัฐด้านสาธารณสุข

เขตสุขภาพ : ที่ 5, 11, และ 12

กรม : กรมควบคุมโรค และกรมอนามัย

องค์การมหาชน : สถาบันวัคซีนแห่งชาติ และ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

องค์กรในกำกับ : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ

นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ)

หน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1.กองกฎหมาย

2.กองบริหารการคลัง

3.ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข (ศอ.ปส.สธ.)

4.มูลนิธิในกำกับที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข

5.สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย

6.สภาวิชาชีพ

7.สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข

เขตสุขภาพ : ที่ 1, 2, และ 3

กรม : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

องค์การมหาชน : สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

องค์กรในกำกับ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ขอบคุณบทความจาก : hfocus.org