in

สุนทรียสนทนา หรือสานเสวนา (Dialogue)

สุนทรียสนทนา หรือสานเสวนา (Dialogue)

บทสนทนาหรือบทสนทนาที่สวยงาม (Dialogue)

คำว่า Dialogue เป็นภาษาอังกฤษในความหมายของ David Bohm นักฟิสิกส์ชื่อดัง ซึ่งแปลว่า “สุนทรียภาพในการพูดคุย” บางส่วนหรือ “วาทกรรม” บางกลุ่มกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เช่น กลุ่มเชียงรายซึ่งมีนายวิศิษฐ์ วังวิญญู เป็นโผใหญ่ สำนักพิมพ์และจัดอบรมทั่วไป นางสาวสุภาวดี หาญเมธี สมัครเป็นครอบครัวที่เข้มแข็ง นพ.ปาริชาติ สุวรรณบุปผา ของมหาวิทยาลัยมหิดลเคยสร้างความปรองดองในจังหวัดปัตตานีเป็นต้น

“การสนทนา” ที่นี่ไม่ขัดแย้ง แต่ใช้การฟังอย่างลึกซึ้งเป็นหลัก

เพราะการทะเลาะวิวาทเป็นเพียงผิวเผิน กระจัดกระจาย อารมณ์แปรปรวน ไม่มีปัญญา ไม่มีจิตสำนึกใหม่ ไม่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในอัตลักษณ์ (Transformation)

แต่การฟังอย่างลึกซึ้ง เงียบ ๆ และมีสติ จะดึงจิตไปสู่ความจริงตามธรรมชาติ ที่เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวม เมื่อจิตเข้าสู่ธรรมชาติอันยิ่งใหญ่อย่างไม่มีขอบเขต ปัญญา อิสรภาพ ความสุข และความรักอันยิ่งใหญ่ต่อมวลมนุษย์ก็จะเกิดขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในเอกลักษณ์ การปรองดองพฤติกรรมเชิงบวก

สุนทรียภาพการสนทนาหรือบทสนทนา เป็นวิธีการที่นำหลักการเก่ามาใช้ในสังคมสมัยใหม่ อันจะนำไปสู่ความสุข ปัญญา ความเมตตา และความสามัคคี หมอหมู่บ้านท่านนี้เชิญนพ.วิธาน ธนวุฒิ หนึ่งในกลุ่ม “ราชวงศ์เชียงราย” มาเพื่อฟังการสนทนาที่สวยงามและทำอย่างไร หวังว่าผู้อ่านจะเพลิดเพลินไปกับสุนทรียศาสตร์ และมีความสุขรอบตัว

.
ที่มาข้อมูล