in

สามารถดื่มนม พร้อมยาไทรอยด์ ได้ไหม หรือต้องเว้นระยะห่างกี่ชั่วโมง

สามารถดื่มนม พร้อมยาไทรอยด์ ได้ไหม หรือต้องเว้นระยะห่างกี่ชั่วโมง

ฉันสามารถดื่มนมด้วยยาไทรอยด์หรือต้องห่างกันกี่ชั่วโมง?

ฉันสามารถดื่มนมหรือกินอาหารที่ทำจากนมก่อน/หลังรับประทานยาไทรอยด์ได้ทันทีหรือไม่? หรือต้องรักษาระยะห่าง ถ้าใช่ ก่อน/หลังกินยากี่ชั่วโมง?

.
ที่มาข้อมูล