in

สาธารณสุข 6 หน่วยงานลงนาม หนุนบุคลากรทุกระดับ ‘พัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ’


สธ. ร่วมมือ ศิริราช สสส. สรพ. สปสช. สวรส.ลงนามความร่วมมือในการดำเนินงานสนับสนุนบุคลากรทุกระดับ พัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ เพื่อนำผลการวิจัยไปปรับปรุงกระบวนการบริการ ตอบสนองความต้องการของประชาชน

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร กระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานลงนามความร่วมมือในการดำเนินงานสนับสนุนพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R) ระดับประเทศ ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) โดย นายแพทย์กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน), สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยนายแพทย์ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข โดยนายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกลกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับได้พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R) นำปัญหาที่พบขณะปฏิบัติงานจริงที่หน้างานมาศึกษาวิจัย และนำผลวิจัยที่ได้ไปปรับปรุงกระบวนการบริการให้ดียิ่งขึ้น ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และพัฒนาระบบงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้านสาธารณสุข การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในระดับพื้นที่ (พชอ.) และการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิจนถึงตติยภูมิ โดยสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทแต่ละแห่งได้ด้วยตนเอง นำระบบดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการพัฒนางาน ซึ่ง R2R เป็นเครื่องมือให้บุคลากรสาธารณสุขเกิดการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างผลงานเพื่อประโยชน์ของประชาชน ตามค่านิยมองค์กร MOPH ของกระทรวงสาธารณสุข คือ Originality การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้น

การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ ทั้ง 6 หน่วยงานจะสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อพัฒนา R2R ในระดับประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพ โดยร่วมกันจัดตั้งเครือข่ายวิจัย R2R ทุกระดับในระบบสาธารณสุขทุกระดับการพัฒนาและสนับสนุนวิชาการในรูปแบบของฐานข้อมูล เว็บไซต์ จดหมายข่าว เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ โดยกระทรวงสาธารณสุข จะสนับสนุนด้านนโยบาย วิชาการ งบประมาณ และการบริหารจัดการ ให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสามารถดำเนินการวิจัยจากงานประจำเพื่อพัฒนางานบริการสู่ประชาชน

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนด้านวิชาการ ให้เกิดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงจัดการประกวดผลงานวิชาการ R2R ดีเด่น สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล บูรณาการสู่กระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพ การบริหารจัดการและการดำเนินงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สนับสนุนงบประมาณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สนับสนุนนโยบายเพื่อพัฒนาให้ประชาชนผู้มีสิทธิตามหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้รับบริการที่มีคุณภาพ ครอบคลุมมากขึ้น และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สนับสนุนด้านนโยบาย วิชาการ และงบประมาณขอบคุณบทความจาก : hfocus.org