in

‘สาธารณสุข’ เตรียมจัดเขตสุขภาพใหม่ตามยุทธศาสตร์พัฒนา 6 ภาคของรัฐบาล


สาธารณสุขเตรียมจัดเขตสุขภาพใหม่ตามยุทธศาสตร์พัฒนา 6 ภาคของรัฐบาล คง 12 เขตเหมือนเดิม แต่ย้ายจังหวัด ‘ชัยนาท’ จากเขต 3 ไปอยู่เขต 4 ‘นครนายก’ จากเขต 4 ไปเขต 6 ‘มุกดาหาร’ จากเขต 10 ไปเขต 8 ‘พัทลุงและตรัง’ จากเขต 12 ไปเขต 11

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเร็วๆ นี้ กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จะต้องดำเนินการจัดเขตสุขภาพแบ่งตามกลุ่มภาค (6 ภาค) ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 6 ภาคของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล เนื่องจากปีนี้รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณแบบรายภาค ดังนั้นจึงต้องปรับจังหวัดในเขตสุขภาพให้สอดคล้องกับกระทรวงมหาดไทย โดยยังคงมี 12 เขตสุขภาพเช่นเดิม แต่ในการจัดแบ่งใหม่นั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

1.ย้าย จ.ชัยนาท จากเขตสุขภาพที่ 3 ไปอยู่เขตสุขภาพที่ 4

2.ย้าย จ.นครนายก จากเขตสุขภาพที่ 4 ไปอยู่เขตสุขภาพที่ 6

3.ย้าย จ.มุกดาหาร จากเขตสุขภาพที่ 10 ไปอยู่เขตสุขภาพที่ 8

4.ย้าย จ.พัทลุงและ จ.ตรัง จากเขตสุขภาพที่ 12 ไปอยู่เขตสุขภาพที่ 11

ผลจากการเปลี่ยงแปลงครั้งนี้ จะมีผลทำให้บางเขตใหญ่ขึ้น นั่นคือมีจำนวนจังหวัดเพิ่มขึ้นและมีประชากรเพิ่มขึ้น เช่น เขตสุขภาพที่ 11, 8 และ 6 และบางเขตที่เล็กลง เนื่องจากจำนวนจังหวัดลดลง ทำให้ประชากรลดลง เช่น เขตสุขภาพที่ 3 และ 12 เป็นต้น

ทั้งนี้ 6 ภาคประกอบด้วย

1.ภาคเหนือ เขตสุขภาพที่ 1, 2, 3

2.ภาคกลาง เขตสุขภาพที่ 3, 4, 5, 6

3.ภาคตะวันออก เขตสุขภาพที่ 6

4.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตสุขภาพที่ 7, 8, 9, 10

5.ภาคใต้ฝั่งอันดามันและอ่าวไทย เขตสุขภาพที่ 11

6.ภาคใต้ชายแดน เขตสุขภาพที่ 12ขอบคุณบทความจาก : hfocus.org