in

สวนปฏิบัติธรรมทุ่งไผ่

สวนปฏิบัติธรรมทุ่งไผ่

อุทยานธรรมทุ่งไผ่

การพัฒนาสุขภาพจิตมีประโยชน์มาก จิตใจที่เข้าถึงพระธรรมไม่เพียงแต่ให้ความสุขอันวิจิตรเท่านั้น และยังเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกาย ป้องกันโรคต่างๆ เช่น โรคติดเชื้อ ภูมิแพ้ มะเร็ง อะไรก็ตามที่รักษาง่าย การเข้าถึงพระธรรมนำไปสู่ความสุขและอายุยืน ดังนั้นการปฏิบัติธรรมด้วยสมาธิจึงควรเป็นวิถีชีวิต ทุกคนควรฝึกฝนและปลูกฝังสติ การทำสมาธิ และปัญญาเป็นประจำ ในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา มีศูนย์สอนการทำสมาธิ ที่ซึ่งไม่มีใครดูเชย บ้านเรามีคนนิยม และมีศูนย์สอนการทำสมาธิเพิ่มมากขึ้นซึ่งดีแต่ยังไม่เพียงพอ

พระดุษฎีเมทังกูโร หนึ่งในลูกศิษย์ของอาจารย์พุทธทาส ได้จัดสวนนั่งสมาธิที่ทุ่งไผ่ จ.ชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์และกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและการปฏิบัติธรรมในหลายๆ ด้าน เป็นพระศากยบุตรที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือราษฎร ปัจจุบันมีโครงการสร้างอาคารสมาธิเอนกประสงค์ขนาดเล็กสำหรับประชาชนที่มาปฏิบัติธรรมในกลุ่มประมาณ 80 คน หรือบริจาคเพื่อก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมดังกล่าว ติดต่อได้ที่

พระดุษฎีเมฆากูโร
วัดทุ่งไผ่ หมู่ที่ 10 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000 โทร. 0-1839-0335 หรือ 0-1476-8578
มีเมตตาเกื้อหนุนกันและพ้นทุกข์ไปด้วยกัน

.
ที่มาข้อมูล

in

สวนปฏิบัติธรรมทุ่งไผ่

สวนปฏิบัติธรรมทุ่งไผ่

อุทยานธรรมทุ่งไผ่

การพัฒนาสุขภาพจิตมีประโยชน์มาก จิตใจที่เข้าถึงพระธรรมไม่เพียงแต่ให้ความสุขอันวิจิตรเท่านั้น และยังเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกาย ป้องกันโรคต่างๆ เช่น โรคติดเชื้อ ภูมิแพ้ มะเร็ง อะไรก็ตามที่รักษาง่าย การเข้าถึงพระธรรมนำไปสู่ความสุขและอายุยืน ดังนั้นการปฏิบัติธรรมด้วยสมาธิจึงควรเป็นวิถีชีวิต ทุกคนควรฝึกฝนและปลูกฝังสติ การทำสมาธิ และปัญญาเป็นประจำ ในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา มีศูนย์สอนการทำสมาธิ ที่ซึ่งไม่มีใครดูเชย บ้านเรามีคนนิยม และมีศูนย์สอนการทำสมาธิเพิ่มมากขึ้นซึ่งดีแต่ยังไม่เพียงพอ

พระดุษฎีเมทังกูโร หนึ่งในลูกศิษย์ของอาจารย์พุทธทาส ได้จัดสวนนั่งสมาธิที่ทุ่งไผ่ จ.ชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์และกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและการปฏิบัติธรรมในหลายๆ ด้าน เป็นพระศากยบุตรที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือราษฎร ปัจจุบันมีโครงการสร้างอาคารสมาธิเอนกประสงค์ขนาดเล็กสำหรับประชาชนที่มาปฏิบัติธรรมในกลุ่มประมาณ 80 คน หรือบริจาคเพื่อก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมดังกล่าว ติดต่อได้ที่

พระดุษฎีเมฆากูโร
วัดทุ่งไผ่ หมู่ที่ 10 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000 โทร. 0-1839-0335 หรือ 0-1476-8578
มีเมตตาเกื้อหนุนกันและพ้นทุกข์ไปด้วยกัน

.
ที่มาข้อมูล