in

สรุปบทเรียน “โครงการปีใหม่ไปให้ถึง”

สรุปบทเรียน “โครงการปีใหม่ไปให้ถึง”

จำนวนเหยื่อเมาแล้วขับจาก 31 จังหวัด พบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ 215 ครั้ง รวมถึงเหยื่อเมาแล้วขับ 218 ราย
มูลนิธิหมอชาวบ้าน มูลนิธิเมาแล้วขับ ร่วมกับเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ สรุปบทเรียน “โครงการปีใหม่ให้ไปถึง” โดยมี ดร.อุกฤษณ์ มิลินทางกูร เลขาธิการมูลนิธิหมอชาวบ้าน นพ. เจือง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ และ นพ.ศศิธร เทพตระกูลพร สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค เป็นวิทยากร
แคมเปญ “New Year’s Project Reaches” ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2549 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 นำเครือข่ายเมาแล้วขับ และอาสาสมัครดำเนินการรณรงค์ตามด่านต่างๆ เครือข่ายเด็กและเยาวชน สัมภาษณ์เหยื่อเมาแล้วขับในจังหวัดต่างๆ โดยรวบรวมข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS แล้วจัดทำสรุปข้อมูล และเสนอแนะจากเหยื่อเมาแล้วขับในจังหวัดต่างๆ
ข้อมูลจากการเยี่ยมชมและสัมภาษณ์เหยื่อเมาแล้วขับจาก 33 จังหวัด แบ่งเป็นภาคใต้ 25 ราย ภาคเหนือ 81 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 116 ราย และภาคกลาง 47 ราย รวม 269 ราย พบรถจักรยานยนต์ 215 ราย เกิดอุบัติเหตุ. มีอุบัติเหตุ 147 ครั้งในตอนกลางคืน และเหยื่อเมาแล้วขับ 218 รายเป็นผู้ชาย และการศึกษาโดยศูนย์วิจัยการนอนหลับพบว่าผู้ที่ดื่มสุราโดยไม่ได้พักผ่อนเพียงพอจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ มากกว่า
คำแนะนำที่สำคัญในการแก้ปัญหาการเยี่ยมเยียนเหยื่อเมาแล้วขับ
1. ควรมีบทลงโทษทางกฎหมายที่หนักกว่า เพื่อจะได้ทราบบทลงโทษที่จะเกิดขึ้นภายหลัง
2. ควรสร้างความตระหนักในเรื่องการเมาแล้วขับ ตั้งแต่วัยเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ตระหนักดี พวกเขายังมีบทบาทในการรณรงค์ในเรื่องนี้
3. ควรจัดแคมเปญทุกช่วงวันหยุดยาว เพื่อต่อยอดความสำเร็จของโครงการและลดจำนวนเหยื่อเมาแล้วขับ
มาตรการตรวจหาอาการเมาแล้วขับ โดยวัดจากระดับแอลกอฮอล์ในเลือดมากกว่า 50 มิลลิกรัม เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือเป็นการเมาแล้วขับ ในพระราชบัญญัติจราจรทางบก ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับ 2,000 ถึง 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

.
ที่มาข้อมูล