in

สธ.ให้ รพ.ในสังกัดร่วมโครงการบำบัดฟื้นฟู ผู้ถูกคุมประพฤติ เหตุเมาแล้วขับ ถูกจับผิดซ้ำ เทศกาลสงกรานต์


กระทรวงสาธารณสุข ให้โรงพยาบาลในสังกัด ร่วมบำบัดฟื้นฟู ผู้ถูกคุมประพฤติฐานความผิดในขณะขับรถเมาสุราช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ที่มีความผิดซ้ำจากเมาแล้วขับ

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับกรมคุมประพฤติ ในการบำบัดรักษาผู้ถูกส่งคุมความประพฤติฐานความผิดขับรถในขณะเมาสุราตามคำสั่งศาล ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 และมีประวัติต้องคดีเมาแล้วขับมาก่อน โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจะประเมินพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามแบบคัดกรองของกระทรวงสาธารณสุข หากอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง และผู้ถูกคุมประพฤติสมัครใจ จะถูกส่งตัวเข้ารับการบำบัดรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน เพื่อให้รับการบำบัดอย่างเหมาะสม สำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่งต่อที่โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเลิดสิน และโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี ในกรณีผู้มีอาการทางจิตรุนแรงจะส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลเฉพาะทางสังกัดกรมสุขภาพจิต หากเป็นผู้ติดสุราระดับติดหนัก จะส่งรักษาที่สถาบันสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) และโรงพยาบาลธัญรักษ์ภูมิภาค เพื่อช่วยคืนคนดีสู่สังคม ลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับซ้ำ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 มีคดีขับรถขณะเมาสุราที่เข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติจากสำนักงานคุมประพฤติ 117 แห่งทั่วประเทศ จำนวน 8,706 คดี คิดเป็นร้อยละ 92.1 ของคดีที่ถูกส่งคุมประพฤติทั้งหมด โดยเป็นผู้ที่กระทำความผิดซ้ำฐานความผิดขับรถในขณะเมาสุรา 198 คดี ได้รับการคัดกรอง 127 คดี ในจำนวนนี้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง 30 ราย สมัครใจเข้ารับการบำบัด 15 ราย หลังบำบัดบางรายมีความตั้งใจที่จะเลิกดื่มสุรา และพบผู้เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลกรมสุขภาพจิตขอบคุณบทความจาก : hfocus.org