in

สธ.ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ เตรียมมาตรการดูแลประชาชน


กระทรวงสาธารณสุข รับนโยบายรัฐมนตรีดูแลประชาชนในภาวะภัยแล้ง ได้จัดประชุมทางไกลเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยง กำชับให้สถานบริการสำรอง กักเก็บน้ำใช้บริการรักษาพยาบาลประชาชน และการป้องกันโรค

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ติดตามสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมดูแลประชาชนด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำจากสภาวะฝนตกน้อย

นพ.สุขุม กล่าวว่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ ได้มีหนังสือสั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาล เตรียมความพร้อมดูแลประชาชน ประกอบด้วยมาตรการ 9 ข้อ ได้แก่ 1.ติดตามสถานการณ์ เตรียมแผนรับภาวะภัยแล้ง 2.ให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันโรค อาทิ อุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ โดยเพิ่มความระมัดระวังความสะอาดของอาหาร น้ำดื่ม ภาชนะใส่อาหาร และสุขอนามัยส่วนบุคคล “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” 3.ให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่งตรวจความสะอาดของตลาดสด ร้านอาหารต่างๆ

4.ขอความร่วมมืออาสาสมัครสาธารณสุข และจิตอาสาดูแลสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชน 5.จัดทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วสอบสวนควบคุมโรคในพื้นที่ที่พบผู้ป่วย 6.เตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย พร้อมยาและเวชภัณฑ์ 7.ให้สถานบริการสำรอง กักเก็บน้ำใช้บริการรักษาพยาบาลประชาชน และการอุปโภคบริโภคของเจ้าหน้าที่ 8.ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนป้องกันฝ่ายพลเรือนของอำเภอ และ9.พิจารณาจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการแก่ประชาชน

นพ.สุขุม กล่าวต่อว่า ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ร่วมกับกรมควบคุมโรคและกรมอนามัย ที่กองสาธารณสุขฉุกเฉิน และได้ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาพรวมของจังหวัด สำรวจประเมินหน่วยบริการที่มีความเสี่ยงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง และส่งแผนเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขของโรงพยาบาล และแผนการจัดการในระดับจังหวัด ระดับเขตสุขภาพ และให้จัดบริการเชิงรุกในการป้องกันผลกระทบจากภัยแล้งในด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การป้องกันโรค และ ความรู้แก่ประชาชน ในการป้องกันและการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเพื่อลดการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้ให้กรมควบคุมโรค และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เฝ้าระวังโรคที่มีแนวโน้มอาจเกิดขึ้นในช่วงนี้

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรค ได้เปิดศูนย์ภาวะฉุกเฉินระดับกรม เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและผลกระทบต่อสุขภาพอย่างใกล้ชิด และดำเนินงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ ในการป้องกันควบคุมโรค ขอให้ประชาชนยึดหลัก “กินสุก ร้อน สะอาด” ดูแลกำจัดขยะมูลฝอย หากมีอาการท้องเสีย ให้จิบน้ำผสมสารละลายเกลือแร่ (ORS) บ่อยๆ เพื่อป้องกันการขาดน้ำ หากอาการไม่ดีขึ้นควรรีบพบแพทย์ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ทั้งนี้ ข้อมูล จำนวนผู้ป่วยทั่วประเทศปีนี้ ตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 กรกฎาคม 2562 มีรายงานผู้ป่วย 6 โรคสำคัญ ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง 593,656 ราย เสียชีวิต 5 ราย โรคอาหารเป็นพิษ 61,344 ราย โรคบิด 432 ราย อหิวาตกโรค 9 ราย เสียชีวิต 1 ราย ไข้ไทฟอยด์หรือไข้รากสาดน้อย 592 ราย ไวรัสตับอักเสบเอ 231 ราย ซึ่งขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในพื้นที่ประสบภัยแล้งขอบคุณบทความจาก : hfocus.org