in

สธ.เร่งพัฒนาสหวิชาชีพ รองรับบริการปฐมภูมิ ‘รู้ลึกเพื่อรักษาโรค รู้กว้างเพื่อรักษาคน’


กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาบุคลากรสหวิชาชีพ รองรับการปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิ เพื่อทำงานในคลินิกหมอครอบครัว เน้นรู้ลึกในสาขาวิชาชีพเพื่อสามารถรักษาโรค รู้กว้างในด้านเวชศาสตร์ครอบครัวเพื่อสามารถรักษาคน มีทักษะในการทำงานเป็นทีมและการทำงานในชุมชน

นพ.โสภณ เมฆธน

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข บรรยายพิเศษเรื่อง “กำลังคนที่ตอบสนองต่อกลุ่มหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)” ในโครงการ “เชื่อมสถาบันสานเครือข่าย DHS Academy สู่ศตวรรษที่ 21” ของเขตบริการสุขภาพที่6 ภาคตะวันออก ที่โรงพยาบาลชลบุรี จ.ชลบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานและการเรียนรู้แบบสหวิชาชีพโดยมีบุคลากรสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 6 เข้าร่วมรับฟังการบรรยายกว่า 200 คน

นพ.โสภณ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายปฏิรูประบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ มุ่งหวังให้ประชาชนสามารถจัดการตนเองด้านสุขภาพ โดยมีทีมหมอครอบครัว ซึ่งมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเป็นหัวหน้าทีม เป็นที่ปรึกษาและร่วมดูแลประชาชนด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว เป็นการส่งแพทย์สู่ตำบล เพื่อประชาชนมีหมอเป็นญาติ ตั้งเป้าในอีก 10 ปีข้างหน้า คนไทยทุกคนจะมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวประจำตัวโดยมีการดำเนินการใน 4 เรื่องหลัก ดังนี้

1.จัดระบบบริการ คลินิกหมอครอบครัว(Primary Care Cluster) มีทีมหมอครอบครัว ดูแลประชาชนในอัตราส่วน 1:10,000 คน โดยทีมหมอหมอครอบครัว ประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 1 คน พยาบาลวิชาชีพ 4 คน นักวิชาการหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข 4 คน ทันตาภิบาล 1 คน แพทย์แผนไทย 1 คน เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 คน รวมเป็น 1 ทีม ทั้งนี้เมื่อรวมกัน 2 -3 ทีมตามบริบท จะเป็น Cluster เพิ่มทันตแพทย์ 1 คน เภสัชกร 1 คนและกายภาพบำบัด 1 คน

2.กระบวนการเวชศาสตร์ครอบครัว มุ่งเน้นเอาผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ไม่มุ่งเน้นที่โรคหรือการรักษาโรคแต่เพียงอย่างเดียว แต่ช่วยแก้ไขปัญหาให้ผู้ป่วยแบบองค์รวม คำนึงถึงบริบทรอบตัวผู้ป่วย ตั้งแต่ตัวคนป่วย ครอบครัว สังคมรอบตัว

3.เชื่อมโยงระบบสุขภาพอำเภอ (District Health System) และคณะกรรมการสุขภาพอำเภอ (District Health Board) เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ

และ 4.เชื่อมโยงระบบบริการด้วยระบบส่งต่อแบบไร้รอยต่อในเขตบริการสุขภาพ

สำหรับการเตรียมกำลังคนเพื่อรองรับการปรับระบบบริการปฐมภูมิ มีทั้งการอบรมระยะสั้น ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว รายวิชาชีพ และการอบรมการทำงานเป็นทีม ร่วมระหว่างสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้บุคลากรที่ทำงานในระดับปฐมภูมิ เป็นเจ้าของประชาชนร่วมกัน ดูแลคนร่วมกัน โดยหลักการเวชศาสตร์ครอบครัวในทุกสหสาขาวิชาชีพ “รู้ลึกในสาขาวิชาชีพเพื่อสามารถรักษาโรค รู้กว้างในด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและบริบทของชุมชนเพื่อสามารถดูแลคนและครอบครัว มีทักษะในการทำงานเป็นทีมและการทำงานในชุมชน”ขอบคุณบทความจาก : hfocus.org