in

สธ.เร่งผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวครบ 6,500 ทีม เพิ่มคุณภาพ ประชาชนเข้าถึงบริการ


กระทรวงสาธารณสุข เร่งผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ดูแลประชาชนร่วมกับทีมหมอครอบครัวครบ 6,500 ทีมภายใน 10 ปี ตาม พ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 ประชาชนเข้าถึงระบบบริการใกล้บ้าน ที่มีคุณภาพ

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กทม. นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ผศ.ดร.นพ.อภินันท์ อร่ามรัตน์ ประธานราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เปิดการปฐมนิเทศโครงการปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีแพทย์จบใหม่ที่ได้รับคัดเลือกจากสถาบันการศึกษาและคณะกรรมเขตสุขภาพที่เกี่ยวข้องทั้ง 13 เขตสุขภาพ ให้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 132 คน

นพ.สุขุม กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพใกล้บ้าน ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ลดความแออัดและลดระยะเวลารอคอยการรักษาในโรงพยาบาลใหญ่ มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวทำงานร่วมกับสหวิชาชีพเป็นทีมหมอครอบครัว 1 ทีมดูแลประชาชน 10,000 คน โดยได้ร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันอุดมศึกษา ผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ตั้งเป้าหมายมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวครบ 6,500 ทีมภายใน 10 ปี

ขณะนี้จัดตั้งแล้ว 996 ทีม ในปี 2562 มีเป้าหมายให้ครบ 1,170 ทีม รวมทั้งมีการจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมหมอครอบครัวให้มีคุณภาพ มาตรฐานสูงขึ้น มีการวางแผนกำลังคน และวางแนวทางขับเคลื่อนการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว โดยการสร้างเครือข่ายสถาบันการผลิต 1 เครือข่าย 1 จังหวัดภายในปี 2567 สนับสนุนให้แพทย์สอบอนุมัติบัตรเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเพื่อทำงานในคลินิกหมอครอบครัว รวมทั้งการเพิ่มแรงจูงใจต่าง ๆ เช่น ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ค่าตอบแทน เป็นต้น สนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2562

นพ.สุขุม กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการนี้ เป็นการสร้างแรงจูงใจและสิทธิพิเศษให้แพทย์จบใหม่ มาศึกษาต่อในสาขาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เป็นหลักสูตร 3 ปี โดยไม่ต้องลาเรียน เปิดรับสมัครนักศึกษาแพทย์ปีสุดท้ายผ่านระบบรับสมัครทางเว็บไซต์ของกระทรวง เรียนในจังหวัดที่เปิดรับภายในเขตสุขภาพ ไม่ต้องจับฉลากเลือกพื้นที่ตามเงื่อนไข เมื่อผ่านการฝึกอบรมจะมีคุณสมบัติในการสอบเพื่อรับวุฒิบัตรเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และต้องปฏิบัติงานอีกหนึ่งปีในพื้นที่ตามเงื่อนไขของโครงการ ขณะที่แพทย์ใช้ทุนทั่วไปจะต้องปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะอย่างน้อยหนึ่งปี จึงจะสามารถลาเรียนเพื่อศึกษาต่อแพทย์ประจำบ้านในสาขาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวได้ ซึ่งจะทำให้มีการกระจายตัวของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว รองรับการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ รวมถึงการพัฒนาการเรียนการสอนด้านเวชศาสตร์ครอบครัวในทุกภาคของประเทศขอบคุณบทความจาก : hfocus.org