in

สธ.เผยผลสอบวินัย ขรก.ลวนลาม จะได้ข้อสรุปไม่เกินสิ้นเดือน ก.ย.


กระทรวงสาธารณสุขเผยผลสอบวินัยกรณีหัวหน้างานชายลวนลามลูกจ้างหญิง และผู้บังคับบัญชาชั้นต้น จะได้ข้อสรุปไม่เกินสิ้นเดือนกันยายน 2560

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์

วันนี้ (31 สิงหาคม 2560) นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้ากรณีผลสอบวินัยหัวหน้างานชายลวนลามลูกจ้างหญิง ว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยหัวหน้างานชายและผู้บังคับบัญชาชั้นต้น โดยแบ่งการสอบวินัยเป็น 2 กรณี คือ 1.การสอบวินัยอย่างร้ายแรง หัวหน้างานชายที่ถูกกล่าวหาว่าลวนลามลูกจ้างหญิงได้เซ็นรับทราบคำสั่งสอบสวนทางวินัยเรียบร้อยแล้ว และรู้ขั้นตอนแล้วว่าจะดำเนินการอย่างไร 2. การสอบวินัยไม่ร้ายแรงของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้มีการย้ายผู้บังคับบัญชาไปสังกัดอีกหน่วยงานหนึ่ง เพื่อไม่ให้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสอบวินัยทั้งร้ายแรงและไม่ร้ายแรง โดยมีนายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 5 เป็นประธานทั้ง 2 กรณี คาดว่าจะได้ทราบข้อสรุปและผลการสอบสวนไม่เกินสิ้นเดือนกันยายน 2560 อย่างแน่นอนขอบคุณบทความจาก : hfocus.org