in

สธ.เผยผลวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุสงกรานต์ปี 62 พบผู้หญิงดื่มแล้วขับเพิ่มมากขึ้น


กระทรวงสาธารณสุข วิเคราะห์ข้อมูลช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 พบอุบัติเหตุทางถนน 3,338 ครั้ง ลดลง 386 ครั้งจากปีก่อน ผู้หญิงดื่มแล้วขับเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บและเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจร ด้วยมาตรการทั้งทางกฎหมายและทางสังคม ชุมชน และออกปฏิบัติการช่วยเหลือ ดูแลรักษาผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ นำส่งรักษาที่โรงพยาบาล จากการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 พบว่า เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน จำนวน 3,338 ครั้ง ลดลงจากปีที่ผ่านมา 386 ครั้ง เนื่องจากประชาชนบางส่วนเลือกเดินทางในวันหยุดก่อนหน้าช่วงวันสงกรานต์ จึงทำให้อัตราการเดินทางบนท้องถนนลดลงจากปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 3.38 สำหรับยานพาหนะ
ที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ รถจักรยานยนต์ร้อยละ 79.15 เกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงร้อยละ 42.24 จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช 136 ราย เชียงใหม่ 126 ราย และร้อยเอ็ด 99 ราย

นพ.สุขุม กล่าวต่อว่า ผลการตรวจระดับปริมาณแอลกอฮอล์ ในรอบ 7 วัน มีผู้ขับขี่ที่ถูกส่งตรวจจากเลือด 1,917 ราย ตรวจทางลมหายใจ 3,142 ราย ในจำนวนนี้มีปริมาณเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดร้อยละ 47.89 และในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี พบปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดร้อยละ 40.57 ผลการสุ่มตรวจสถานประกอบการ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 รวม 1,487 ครั้ง พบการกระทำความผิดสูงสุด 3 อันดับแรกคือ 1.ขายนอกเวลา 2.โฆษณา 3.จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

“เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกพบว่า มีรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นผู้หญิงดื่มแล้วขับเพิ่มมากขึ้น และยังพบในเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปีอีกจำนวนหนึ่งด้วย ทั้ง ๆ ที่มีเรามีกฎหมายห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี กระทรวงสาธารณสุขจะร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหามาตรการในการลดจำนวนผู้ดื่มแล้วขับให้ได้มากที่สุด” นพ.สุขุม กล่าวขอบคุณบทความจาก : hfocus.org