in

สธ.เปิด ‘คลินิกเฉพาะทางนอกเวลา’ แล้วใน 36 รพ. ลดแออัด เพิ่มทางเลือกให้ ปชช.


กระทรวงสาธารณสุข จัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ เพิ่มทางเลือกประชาชนที่ไม่สะดวกมารับบริการในเวลาราชการ และต้องการได้รับการรักษาจากแพทย์เฉพาะทาง ลดความแออัดของหน่วยบริการภาครัฐในเวลาราชการ เปิดแล้วใน รพ. 36 แห่ง อยู่ระหว่างอนุมัติอีก 3 แห่ง

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ที่โรงแรมรามา การ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (1st SMC Forum) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โดยมี นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข, ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข, อธิบดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และผู้อำนวยการสำนักเขตสุขภาพทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมกว่า 500 คน

นพ.ปิยะสกล ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้โรงพยาบาลทุกแห่ง เร่งแก้ปัญหาความแออัดและการรอคอยการรักษาที่มารับบริการในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการของผู้ป่วยที่ไม่เร่งด่วน โดยจัดบริการเพิ่มเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน เช่น คลินิกรุ่งอรุณในช่วงเช้า คลินิกนอกเวลาราชการ คลินิกเฉพาะทางนอกเวลา ซึ่งพบว่า บางแห่งประสบปัญหาการขาดสภาพคล่อง จึงได้ออกระเบียบการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2561 รองรับการดำเนินงานของโรงพยาบาลในการเปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการในสาขาที่มีความพร้อมและประชาชนมีความต้องการสูง เช่น โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคไต โรคกระดูกและข้อ เพื่อเพิ่มทางเลือกประชาชนที่ไม่สะดวกมารับบริการในเวลาราชการ และต้องการได้รับการรักษาจากแพทย์เฉพาะทาง เป็นการลดความแออัดของหน่วยบริการภาครัฐในเวลาราชการ

ด้าน นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้แต่งตั้งคณะทำงานฯ เพื่อศึกษาและนำร่องดำเนินงานคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ หรือ Special Medical Clinic (SMC) ในโรงพยาบาล 7 แห่ง ได้แก่ 1.รพ.มหาราชนครราชสีมา 2.รพ.อุดรธานี 3.รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ 4.รพ.สกลนคร 5.รพ.นครปฐม 6.รพ.สุราษฎร์ธานี 7.รพ.พระนครศรีอยุธยา ผลการทำประชาพิจารณ์พบว่า ประชาชน เห็นด้วยให้มีการจัดบริการ SMC มากกว่าร้อยละ 98 จึงได้มีระเบียบกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561 และประกาศฯ ที่เกี่ยวข้อง อีกจำนวน 4 ฉบับ เพื่อให้หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการจัดบริการดังกล่าว

ทั้งนี้ คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ เปิดบริการแล้วในโรงพยาบาลศูนย์ 16 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 5 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 3 แห่ง ในสังกัดกรมการแพทย์ได้รับอนุมัติเปิดให้บริการแล้ว 11 แห่งและอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติอีก 3 แห่ง ในสังกัดกรมสุขภาพจิตเปิดให้บริการแล้ว 1 แห่งคือ โรงพยาบาลศรีธัญญา ส่วนใหญ่ที่เปิดบริการแล้ว ประชาชนมีความพึงพอใจ มีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น บุคลากรมีความพึงพอใจ สามารถธำรงบุคลากรไว้ได้ รวมทั้งโรงพยาบาลได้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และเป็นประโยชน์กับประชาชนมากยิ่งขึ้นขอบคุณบทความจาก : hfocus.org