in

สธ.เตรียมสร้าง รพ.สุราษฎร์ธานีสาขาแห่งใหม่ ลดแออัด


รมช.สาธารณสุข เผยเตรียมสร้างโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีสาขาแห่งใหม่ ภายใต้การบริหารทรัพยากรเดิมเพิ่มเติมคือพื้นที่บริการ พร้อมเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลชุมชน ลดความแออัด ลดการรอคอย

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป จัดระบบบริหารจัดการ ระบบบริการ ด้วยเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ผู้ป่วย ลดความแออัด ลดรอคอย และได้รับการรักษาใกล้บ้าน ซึ่งโรงพยาบาลศูนย์สุราษฎร์ธานี เป็นโรงพยาบาลศูนย์เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ อุบัติเหตุ มะเร็ง ทารกแรกเกิด และศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ มีผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอก 2,600 คนต่อวัน เพื่อลดความแออัด ทางโรงพยาบาลฯ มีแผนลดความแออัด อาทิ การพัฒนาเครือข่ายปฐมภูมิ คลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 23 แห่ง เป็นด่านหน้าดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน โดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ทำให้สัดส่วนการรับบริการที่เครือข่ายปฐมภูมิใกล้บ้านสูงถึงร้อยละ 70

นอกจากนี้ ยังได้นำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบบริการ เช่น ระบบ Telemedicine ระบบ Que online เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งแนวคิด Intermediate Care การเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ 4 ทิศ เพิ่มความเชี่ยวชาญในสาขาที่มีความพร้อมและรับผู้ป่วยกลับ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลใกล้บ้าน เช่น รพ.กาญจนดิษฐ์ ผ่าตัดไส้ติ่ง รพ.ไชยาและ รพร.ยุพราชเวียงสระ ผ่าตัดโรคกระดูก และสูตินรีเวช รพ.พุนพิน ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหลังพ้นภาวะวิกฤติ รพ.ท่าโรงช้างและโรงพยาบาลไชยา ดูแลการบาดเจ็บทางสมองและทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น ที่สำคัญขณะนี้ได้เตรียมการสร้างโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีสาขาแห่งใหม่ ในเนื้อที่ 59 ไร่ อยู่ห่างกัน 8 กิโลเมตร ภายใต้การบริหารทรัพยากรเดิมเพิ่มเติมคือพื้นที่บริการ อยู่ในแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

“ยุคนี้เป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงที่ทันสมัย ขอให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ การจัดบริการ รวมทั้งการใช้เครือข่าย อสม. เยี่ยมบ้าน แนะนำ รณรงค์ให้ออกกำลังกายเป็นประจำต่อเนื่อง และมีวินัย ร่างกายจะแข็งแรง ลดการเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาล จะช่วยลดความแออัดได้อีกทางหนึ่ง” นายสาธิต กล่าวขอบคุณบทความจาก : hfocus.org