in

สธ.มอบนโยบายผู้บริหารทั่วประเทศ ‘เน้นงานบริการ-การทำงานที่โปร่งใส’


กระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดทั่วประเทศ เน้นความเป็นเลิศด้านการจัดบริการและการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ที่จังหวัดระยอง นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปี 2562 และมอบนโยบายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562 แก่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปกว่า 300 คน

นพ.สุขุม กล่าวว่า การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุข เป็นเป้าหมายสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ผู้บริหารทุกคนต้องเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อให้มีความเป็นเลิศด้านการจัดบริการ(Service Excellence) และความเป็นเลิศด้านการบริหารงานด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) สร้างกลไกป้องการการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ผ่านการบริหารงานที่โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการพัฒนาระบบบริการ บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

นอกจากนี้ ขอให้ทุกคนนำค่านิยมองค์กร MOPH มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ให้ครบทั้ง Mastery เป็นนายตัวเอง Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ People Centre ใส่ใจประชาชน Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม ให้เกิดความเป็นอันหนึ่งเดียวกัน เกิดความรัก ความสามัคคีในองค์กร นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกันคือ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”

“การที่ผู้บริหารมีโอกาสแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์การบริหารงาน การพัฒนาองค์กร เป็นอีกช่องทางสำคัญที่ช่วยพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ที่สำคัญคือจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งในการบริหารงานบริการที่มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดในการร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน” นพ.สุขุม กล่าวขอบคุณบทความจาก : hfocus.org