in

สธ.ผนึกกำลัง 6 หน่วยงาน สร้างทุก รพ.เป็น ‘รพ.อาหารปลอดภัย’ ภายในปี 61


กระทรวงสาธารณสุข ลงนามความร่วมมือ 6 หน่วยงาน สร้างความปลอดภัยอาหารในโรงพยาบาล ให้โรงครัว ร้านอาหารในโรงพยาบาลปรุงอาหารจากผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ เพื่อสุขภาพของผู้ป่วยและประชาชน สร้างรายได้ให้เกษตรกร เริ่มในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปทั้ง 116 แห่งในปี 2560 และขยายครอบคลุมโรงพยาบาลชุมชนครบ 780 แห่งภายในปี 2561

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานคร นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระหว่าง 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานแก่ผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผู้อำนวยการโรงพยาบาล รองผู้อำนวยการด้านบริหารของโรงพยาบาล และผู้รับผิดชอบงานอาหารปลอดภัยของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป จำนวน 400 คน

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติของรัฐบาล และนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข ที่ประกาศให้ปี 2560 เป็นปีแห่งผักและผลไม้ปลอดภัย เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษและสารปนเปื้อน โดย 6 หน่วยงานจะบูรณาการการทำงานเพื่อสนับสนุนให้โรงพยาบาลมีการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสร้างรายได้ให้เกษตรกร ในปีนี้ ตั้งเป้าหมายดำเนินการในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง รวม 116 โรงพยาบาล

ขณะนี้ มีโรงพยาบาลที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 สามารถเป็นต้นแบบโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยแล้ว 5 แห่ง คือ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลนครปฐม โรงพยาบาลแพร่ โรงพยาบาลตรัง และโรงพยาบาลอำนาจเจริญ และจะขยายไปยังโรงพยาบาลชุมชนให้ครบทั้ง 780 แห่งภายในปีงบประมาณ 2561

นพ.ปิยะสกล กล่าวต่อว่า ตามโครงการนี้ โรงพยาบาลจะจัดหาผักและผลไม้ปลอดสารพิษนำมาปรุงอาหารให้ผู้ป่วยและญาติ มีมาตรการควบคุม ตรวจสอบ คุณภาพความปลอดภัยของอาหารทุกกระบวนการ ตั้งแต่การผลิต วัตถุดิบ การขนส่ง การปรุง ส่วนโรงครัวที่ปรุงอาหารผู้ป่วยและร้านอาหารในโรงพยาบาลผ่านมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อสร้างความมั่นใจและสุขภาพที่ดีแก่ผู้ป่วยและประชาชนที่มารับบริการในโรงพยาบาล รวมทั้งการจัดพื้นที่จำหน่ายผักและผลไม้ปลอดสารพิษที่ได้มาตรฐานและสินค้าเกษตรแปรรูปที่ปลอดภัยในโรงพยาบาล เพื่อให้ประชาชนซื้อหาได้สะดวก และสนับสนุนเกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป

ขณะนี้ มีโรงพยาบาลที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 สามารถเป็นต้นแบบโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยแล้ว 5 แห่ง คือ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลนครปฐม โรงพยาบาลแพร่ โรงพยาบาลตรัง และโรงพยาบาลอำนาจเจริญ และจะขยายไปยังโรงพยาบาลชุมชนให้ครบทั้ง 780 แห่งภายในปีงบประมาณ 2561

 ขอบคุณบทความจาก : hfocus.org