in

สธ.ซักซ้อมทีมปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข พร้อมดูแลผู้ร่วมงานพระราชพิธี


กระทรวงสาธารณสุข ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค และทีมปฏิบัติการด้านการแพทย์ พร้อมดูแลประชาชนและผู้ร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประชุมวิดีโอทางไกลกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปทั่วประเทศ และเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 ได้ประชุมผู้แทนจากทีมปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขจาก 6 โซนงานพระราชพิธี ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานทั้งในวันซ้อมใหญ่และช่วงงานพระราชพิธีให้เป็นไปอย่างราบรื่น เพื่อให้ประชาชนที่มาร่วมงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และร่วมกิจกรรมของทุกจังหวัดได้รับการดูแลสุขภาพอย่างดีที่สุด

นพ.สุขุม กล่าวต่อว่า ขณะนี้ในส่วนกลางได้เตรียมทีมปฏิบัติการด้านการแพทย์จากกรมการแพทย์ และทีมจากโรงพยาบาลในเขตปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง พร้อมจัดบริการประชาชนร่วมกับกองแพทย์หลวง สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร กรมแพทย์เหล่าทัพ โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลเอกชน และมูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง โดยใน 6 โซนมีทีมแพทย์ตรวจรักษาประจำจุดบริการทางการแพทย์ที่รวม 72 จุด ทีมคัดกรองด้านสุขภาพจิต (Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team : MCATT) ประจำจุดคัดกรอง 21 จุด รวมทั้งทีมเคลื่อนที่เร็ว ทั้งทีมกู้ชีพระดับพื้นฐาน ทีมกู้ชีพระดับสูง ทีมแพทย์เดินเท้า และทีมเอ็มแคท ระบบสื่อสาร พาหนะ และเส้นทางเคลื่อนย้ายทั้งทางบก ทางน้ำ โรงพยาบาลรับส่งต่อ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาโดยเร็ว รวมทั้งให้กรมอนามัย และกรมควบคุมโรค ประสานการทำงานกับกรุงเทพมหานคร ในการดูแลสุขาภิบาลอาหาร น้ำ สุขา การกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล รวมทั้งให้ความรู้การดูแลสุขภาพแก่ประชาชน ป้องกันการเจ็บป่วยจากสภาพอากาศร้อน

สำหรับในต่างจังหวัด ได้สั่งการให้เปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในวันที่ 4 และ 5 พฤษภาคม 2562 วางแผนจัดบริการให้เหมาะสมกับพื้นที่ เตรียมยาเวชภัณฑ์ บุคลากรการแพทย์ ทีมเอ็มแคท และระบบทางด่วนผู้ป่วยฉุกเฉินโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ พร้อมทั้งบริหารจัดการโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจด้านการแพทย์ โดยให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นหัวหน้าทีม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่งเป็นรองหัวหน้าทีม เน้นการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ เตรียมร่างกายให้พร้อมร่วมงานและกิจกรรมต่าง ๆ ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่จังหวัดจัดขึ้น โดยเฉพาะการป้องกันโรคลมร้อน ท้องร่วง เป็นต้นขอบคุณบทความจาก : hfocus.org