in

สธ.จับมือ ม.มหิดล พัฒนาระบบโลจิสติกส์ ริเริ่ม Big Data นำร่อง 5 รพ.


กระทรวงสาธารณสุข จับมือมหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาระบบโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐาน บูรณาการข้อมูลสารสนเทศ และแนวทางการริเริ่ม Big Data ด้านสาธารณสุข รองรับเศรษฐกิจดิจิทัลประเทศไทย นำร่อง โรงพยาบาลในสังกัด 5 แห่ง

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบและพัฒนาระบบโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐาน ระบบบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ และแนวทางการริเริ่ม Big Data ด้านสาธารณสุข” รองรับเศรษฐกิจดิจิทัลประเทศไทย แก่เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลนำร่อง 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น, โรงพยาบาลเขื่องใน จ.อุบลราชธานี, โรงพยาบาลบุรีรัมย์, โรงพยาบาลสิงห์บุรี และโรงพยาบาลสมุทรสาคร รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยมหิดล

นพ.สุวรรณชัย กล่าวว่า ข้อมูลจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่าฐานข้อมูลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลชุมชน ยังมีปัญหาการเชื่อมโยงข้อมูล การบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ในลักษณะต่างฝ่ายต่างทำ ส่งผลให้ไม่สามารถนำข้อมูลมาประมวลผลเป็นภาพรวมเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ เนื่องจากข้อมูลไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีความซ้ำซ้อน สร้างภาระในการจัดเก็บข้อมูลสำหรับผู้ปฏิบัติ ดังนั้น หากเชื่อมโยงฐานข้อมูลให้เป็นระบบเดียวกันในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ ลดความผิดพลาดจากการจ่ายยา สามารถตรวจสอบได้

สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐานบูรณาการข้อมูลสารสนเทศของระบบคลังยาสถานบริการสุขภาพไทย ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโซ่อุปทางสุขภาพมหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) ที่ได้ลงนามร่วมกันเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ในการร่วมกันศึกษาพัฒนาและวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูลรหัสยาและเวชภัณฑ์ที่เหมาะสม สำหรับการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศไทย ให้เป็นมาตรฐานที่เข้าใจและเชื่อมโยงในระบบร่วมกันได้ขอบคุณบทความจาก : hfocus.org