in

สธ.ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”


กระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ยึดถือประโยชน์ของประชาชน ประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ที่กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดโครงการตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุข ประกาศใช้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560-2564) เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในองค์กร ด้วยแนวคิด “การรับรู้ถึงเป้าหมาย ด้วยการลงมือทำตั้งแต่วันนี้” โดยเชื่อมั่นว่าหากทุกคนคำนึงถึงประโยชน์บ้านเมืองก่อนประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง แล้วร่วมมือกันสร้างเป้าหมายใหม่ จะทำให้กระทรวงสาธารณสุขเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ภายใต้คุณธรรมนำไทย 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และค่านิยม MOPH ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนเพื่อให้เกิดสังคมคุณธรรมแบบระเบิดจากข้างในและเกิดความยั่งยืน

“บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข ต้องมีศักยภาพ มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง รับผิดชอบต่อหน้าที่ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม ความเพียร และมีจิตสำนึก คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและประชาชนเป็นสำคัญ อันจะส่งผลให้การพัฒนามีความสมดุลทั้งด้านวัตถุและจิตใจตามแนวคิดคุณธรรมนำการพัฒนา เพื่อก้าวสู่สังคมแห่งคุณธรรม” นายแพทย์สุขุมกล่าว

ทั้งนี้ โครงการ “ตลาดนัดคุณธรรม” จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างระบบคุณธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก คือการแสดงผลงานวิชาการหน่วยงานคุณธรรม และการประกวด Moral Show ภายใต้คุณธรรมนำไทย พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ตามแนวคิด “คุณธรรมนำการพัฒนา” พร้อมที่จะก้าวไปสู่ “สังคมคุณธรรม” ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง 20 หน่วยงาน และหน่วยงานระดับกรม หน่วยงานในกำกับ องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ รวม 30 หน่วยงานขอบคุณบทความจาก : hfocus.org