in

วิธีกำจัด ATK ชุดตรวจโควิด-19 อย่างถูกต้องและปลอดภัย

วิธีกำจัด ATK ชุดตรวจโควิด-19 อย่างถูกต้องและปลอดภัย

วิธีกำจัดชุดทดสอบ ATK COVID-19 อย่างถูกต้องและปลอดภัย

นพ.สุวรรณชัย วัฒนา ยิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากกระทรวงสาธารณสุข อนุมัติให้ประชาชนซื้อชุดทดสอบ ATK เพื่อตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยตัวเอง กรณีมีชุดตรวจ COVID-19 ด้วยตนเอง จะ สร้างขยะทั่วไปและติดเชื้อจากครัวเรือน เช่น ตลับทดสอบ หลอดรีเอเจนต์ ฝาหยด แท่งสลับ และเอกสารชุดทดสอบ และกล่องบรรจุภัณฑ์ ชุดทดสอบ ATK ที่ใช้แล้วถือเป็นของเสียอันตราย เพื่อกระจายเชื้อโรคสู่คนเก็บขยะ

วิธีการกำจัด ชุดทดสอบ ATK สำหรับ COVID-19 อย่างถูกต้องและปลอดภัย

หลังจากทดสอบการติดเชื้อด้วยชุดทดสอบ Antigen หรือชุดทดสอบ COVID-19 เพื่อแยกขยะออกเป็นสองประเภท

 1. ขยะที่ไม่ปนเปื้อนเมือก น้ำลาย หรือสารคัดหลั่งจากการทดสอบ เช่น เอกสารชุดทดสอบและกล่องบรรจุภัณฑ์ ขยะประเภทนี้สามารถรวบรวมและทิ้งในถังขยะทั่วไปที่มีฝาปิดแน่น
 2. ของเสียที่ปนเปื้อนด้วยเมือก น้ำลาย หรือสารคัดหลั่งในการทดสอบ เช่น ตลับหรือแถบทดสอบ หลอดน้ำยา ฝาหยด แท่งสลับ ขยะประเภทนี้ถือเป็นขยะที่มีความเสี่ยงสูง ต้องจัดการแยกจากขยะทั่วไปเพราะมีโอกาสแพร่เชื้อโรคได้

จึงขอให้ผู้ที่ใช้ ATK ทิ้งอย่างเหมาะสมเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค วิธีการจัดการแบ่งเป็น 2 กรณี

 1. กรณีพื้นที่หรือชุมชนมีระบบเก็บขยะติดเชื้อ
 • เก็บขยะติดเชื้อทุกวัน ใส่ถุงขยะสีแดง 2 ชั้น โดยชั้นแรกสัมผัสกับขยะติดเชื้อ มัดถุงให้แน่นด้วยเชือก
 • ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อที่ปากถุง เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 5,000 ppm หรือเตรียมจากสารฟอกขาว ผสมกับน้ำในอัตราส่วน 1:10 หรือแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์
 • มัดปากถุงชั้นนอกให้แน่นด้วยเชือก และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อรอบปากถุงอีกครั้ง
 • ย้ายไปยังคลังเก็บขยะที่กำหนด
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่ให้บริการเก็บ ขนย้ายขยะติดเชื้อในพื้นที่ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อกำหนดวิธีการกำจัดขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธี
 1. กรณีเป็นพื้นที่หรือชุมชนที่ไม่มีระบบรวบรวมขยะติดเชื้อ หรือระบบเก็บขยะเข้าไม่ถึง
 • รวบรวมและฆ่าเชื้อโดยใส่ถุงขยะสองชั้น โดยเป็นถุงแรกที่มีขยะติดเชื้อ แล้วเทน้ำยาฆ่าเชื้อลงไป หรือสารฟอกขาว เช่น ไฮเตอร์
 • มัดถุงให้แน่น
 • ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่ปากถุง เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 5,000 ppm หรือเตรียมจากไฮเตอร์ผสมน้ำในอัตราส่วน 1:10 หรือแอลกอฮอล์ 70%
 • ซ้อนกับถุงขยะอีก 1 ใบ มัดถุงด้านนอกด้วยเชือกให้แน่น
 • ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออีกครั้ง
 • ของเสียฆ่าเชื้อเพื่อประสานงานและจัดส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อกำจัดเป็นขยะทั่วไป

หลังจากจัดการกับของเสียที่ติดเชื้อ ให้ล้างมือทันทีด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์

.
ที่มาข้อมูล