in

รัฐบาลทุ่มงบกว่า 373 ล้านบาท ให้ รพ.สต.ทั่วประเทศสร้างชุมชนปลอดขยะ


กระทรวงสาธารณสุข เผยรัฐบาลจัดสรรงบประมาณกว่า 373 ล้านบาท ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สร้างที่พักขยะติดเชื้อในชุมชน งบประมาณแห่งละ 35,000 บาท ส่งเสริมการออกกำลังกาย รวมทั้งเยี่ยมบ้านสร้างความคุ้นเคย สำรวจปรับปรุงข้อมูลสุขภาพประชาชน

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณกว่า 373 ล้านบาท ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือ รพ.สต.ทั่วประเทศ ในโครงการสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัยห่วงใยประชาชน สร้างชุมชนปลอดขยะ ร่วมขจัดภัยไข้เลือดออกและมาลาเรีย โดยเร่งรัดดำเนินการ 3 โครงการสำคัญ ได้แก่

1.โครงการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อประชาชนสุขภาพดี โดยให้เจ้าหน้าที่และ อสม.ดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน วัด ศาสนสถาน และโรงเรียน ให้ปลอดขยะ ด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค รวมทั้งให้สำรวจครัวเรือนปรับปรุงข้อมูลสุขภาพไปพร้อมๆ กัน นำไปวิเคราะห์จัดทำแผนงาน/โครงการแก้ไขปัญหาในชุมชน เสนอคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

2.โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายโดยชุมชนมีส่วนร่วม อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันอย่างต่อเนื่อง

3.โครงการสร้างที่พักขยะติดเชื้อชุมชนใน รพ.สต.เพื่อจัดเก็บและกำจัดขยะติดเชื้อจากสถานบริการและจากผู้ป่วยในชุมชน

“ได้กำชับให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสำคัญ คือ การลดจำนวนผู้ป่วยจากโรคไข้เลือดออกให้ได้มากที่สุด ไม่ให้เกิดการระบาดเหมือนปี 2558 การส่งเสริมให้ชุมชนมีสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี มีที่พักขยะติดเชื้อชุมชนเกิดขึ้นทั่วประเทศ การได้ปรับปรุงข้อมูลสุขภาพของประชาชนเพื่อนำไปวางแผนจัดบริการสุขภาพต่อไป” นพ.ปิยะสกล กล่าว

ด้าน นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ได้เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างใกล้ชิดให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ โดยเฉพาะการก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อของ รพ.สต. ขณะนี้ได้จัดส่งแบบแปลนการก่อสร้าง ให้ทุกจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมอบให้ รพ.สต.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเอง ใช้งบประมาณแห่งละ 35,000 บาท โดยจะติดตามงานความก้าวหน้าของงานทุกสัปดาห์ขอบคุณบทความจาก : hfocus.org