in

ยา “โมลนูพิราเวียร์” แนวทางใหม่ในการรักษาโควิด-19

ยา “โมลนูพิราเวียร์” แนวทางใหม่ในการรักษาโควิด-19

Molnupiravir วิธีใหม่ในการรักษา COVID-19

ทำความรู้จักกับยา Molnupiravir ที่มาพร้อมกับแนวทางใหม่ในการรักษา COVID-19 ได้ผลแค่ไหน และดีกว่าฟาวิพิราเวียร์อย่างไร? สนุกเฮลธ์มีคำตอบจาก ผศ. ผศ.โอภาส พุทธเจริญ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โมนูพิราเวียร์ (MoInupiravir) คืออะไร?

Molnupiravir (MoInupiravir) เป็นยาเม็ดปากเปล่า ฤทธิ์ต้านไวรัสที่พัฒนาขึ้นเพื่อรักษาโรคไข้หวัดใหญ่

โมลบูพิราเวียร์ยังมีฤทธิ์ต้าน coronaviruses หลายชนิดเช่น SARS, MERS และไวรัสที่ทำให้เกิด COVID-19

โมลนูพิราเวียร์ กับการรักษา COVID-19

ผลการทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 ในมนุษย์พบว่า

  • เมื่อให้ molnupiravir ในระยะแรกของการติดเชื้อ ลดความรุนแรงของโรค ลดอัตราการเจ็บป่วยรุนแรง ความเสี่ยงของการรักษาตัวในโรงพยาบาลและการเสียชีวิตลดลงประมาณร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ใช้ยา
  • Molnupiravir เมื่อเทียบกับยาหลอกมีประสิทธิภาพในการรักษา COVID-19 มีนัยสำคัญทางสถิติ

ผู้ผลิตยาของ molnupiravir กำลังยื่นขออนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา

อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19 ให้ได้ผลดีที่สุดในขณะนี้ ยังคงฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามมาตรการการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal)

.
ที่มาข้อมูล