in

ม.วลัยลักษณ์ยันรับ นศ.ตามข้อบังคับ มั่นใจผ่านประเมินหลักสูตร-น.ศ.สอบใบประกอบวิชาชีพได้หมด


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่อนหนังสือแจงปมไม่ผ่านการรับรองหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ชี้ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการประเมินจากทันตแพทยสภาวาระที่ 8 และขอให้ทันตแพทยสภาวาระที่ 9 พิจารณาทบทวนแล้ว ส่วนการรับสมัครนักศึกษาประจำปี 2562 ก็ทำถูกต้องครบถ้วนตามข้อบังคับทันตแพทยสภา มั่นใจหลักสูตรจะผ่านการประเมิน และมั่นใจว่านักศึกษาที่เรียนจบจะสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ทั้งหมด

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ส่งหนังสือชี้แจงกรณีที่มีข่าวปรากฎใน Social Media กล่าวถึงการเปิดรับนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยที่หลักสูตรการศึกษายังไม่ผ่านการรับรองของทันตแพทยสภาและยังไม่ได้ผ่านการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (ดูข่าว ที่นี่) ซึ่งได้มีการกล่าววอ้างถึงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงขอชี้แจงกรณีการเปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้

ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการประเมินหลักสูตร

1.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เสนอหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) พร้อมเอกสารประกอบให้กับทันตแพทยสภาวาระที่ 8 ตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค.2560 ซึ่งคณะกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 8 ได้ใช้เวลาในการพิจารณาเอกสารหลักสูตร เอกสารประกอบ และความพร้อมในด้านต่างๆของมหาวิทยาลัย โดยใช้พิจารณาเวลารวม 1 ปี กับ 2 เดือน จึงได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 11 ต.ค.2561 ไม่เห็นชอบหลักสูตรฯ และไม่รับรองสถาบันฯ โดยไม่ได้แสดงรายละเอียดของเหตุผลและประเด็นแห่งการพิจารณาไม่เห็นชอบ

ซึ่งโดยความเป็นจริงแล้วคณะอนุกรรมการประเมินหลักสูตรฯและรับรองสถาบันฯ ไม่ได้มีการเดินทางเข้ามาตรวจประเมินมหาวิทยาลัยทั้งด้านสถานที่ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียนการสอนในชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ที่จะจัดการศึกษาที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราชและสถานที่ที่จะจัดการเรียนการสอนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นการกระทำที่มีเจตนาและตั้งใจที่จะไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับทันตแพทยสภาฯ พ.ศ. 2559 และประกาศของทันตแพทยสภาที่ 23/2555 ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินสถาบันที่ได้ใช้ในการตรวจประเมินกับคณะทันตแพทยศาสตร์ทุกๆคณะมาตั้งแต่ปี 2555 ซึ่งข้อบังคับฯ ได้กำหนดไว้ว่า “ข้อ 14 ให้คณะอนุกรรมการดำเนินการประเมินหลักสูตรและสถาบันตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินที่ทันตแพทยสภากำหนด และเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็น และข้อเสนอแนะต่อทันตแพทยสภาเพื่อพิจารณาและมีมติ ….”

มหาวิทยาลัยจึงไม่ได้รับความเป็นธรรมในการประเมินหลักสูตรฯ และรับรองสถาบันฯ จากคณะกรรมการทันตแพทยสภาวาระที่ 8 ดังนั้นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงส่งหนังสือลงวันที่ 25 มี.ค. 2562 เสนอขอให้คณะกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 9 ได้กรุณาพิจารณาทบทวน ประกาศทันตแพทยสภาเรื่องไม่เห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) และไม่รับรองสถาบันของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 29 ต.ค.2561 ซึ่งในขณะนี้คณะกรรมการทันตแพทยสภาวาระที่ 9 ได้รับเรื่องไว้แล้ว และกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินหลักสูตรฯและรับรองสถาบันฯ ชุดใหม่ เพื่อพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรและการรับรองสถาบันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่อไป ซึ่งคาดว่าคณะอนุกรรมการประเมินหลักสูตรฯและรับรองสถาบันฯ ชุดใหม่ จะเดินทางไปตรวจประเมินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ สถานที่ตั้งในจังหวัดนครศรีธรรมราช และในกรุงเทพมหานคร ในเร็วๆนี้

รับสมัครนักศึกษาครบถ้วนตามข้อบังคับทันตแพทยสภา

2.ในกรณีที่มหาวิทยาลัยดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ในระหว่างวันที่ 1-23 พ.ค. 2562 นั้น เนื่องจากในปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเสนอให้คณะกรรมการทันตแพทยสภาวาระที่ 9 พิจารณาเพื่อดำเนินการตรวจประเมินมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง ประกอบกับข้อบังคับฯว่าด้วยการรับรองปริญญาประกาศนียบัตรในวิชาทันตแพทยศาสตร์ หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพทันตกรรมของสถาบันต่างๆเพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกทันตแพทยสภา พ.ศ.2559 ได้มีข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการประกาศรับนักศึกษาไว้ดังนี้

“ข้อ 13 การยื่นความจำนงเพื่อขอความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบันจะต้องกระทำล่วงหน้าตามกำหนดดังนี้

ก. กรณีหลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรที่ผู้เรียนยังสอบใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมไม่ผ่านตามเงื่อนไขที่ทันตแพทยสภากำหนด ให้ยื่นความจำนงล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 180 วัน ก่อนวันประกาศรับนักศึกษา…”

ดังนั้น ณ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามข้อบังคับฯ ของทันตแพทยสภาครบถ้วน เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้เสนอหลักสูตรฯ พร้อมเอกสารประกอบและมีการจัดเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ตามข้อบังคับฯ และประกาศฯ ที่เกี่ยวข้องของทันตแพทยสภาครบถ้วนมาเป็นระยะเวลา ล่วงเลยมาถึง 1 ปี กับ 6 เดือนแล้ว ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการประกาศรับนักศึกษาในระหว่างวันที่ 1-23 พ.ค. 2562 เพื่อเปิดรับนักศึกษาให้เข้าศึกษาในวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติในปีการศึกษา 2562 ซึ่งกำหนดการเปิดรับนักศึกษานั้น มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแจ้งให้คณะกรรมการทันตแพทยสภาวาระที่ 9 รับทราบแล้ว ตามหนังสือของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 11 เมษายน 2562 เรื่องการรับนักศึกษาทันตแพทย์ประจำปีการศึกษา 2562

มั่นใจหลักสูตรจะสามารถผ่านการประเมิน

3.ในส่วนของการดำเนินการเสนอหลักสูตรให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณานั้น ในขณะนี้ มหาวิทยาลัยกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการจัดส่งหลักสูตรเข้าสู่ระบบ CHE Curriculum Online : CHECO ของสำนักมาตรฐานและประเมินผลการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งการดำเนินการในเรื่องนี้จะสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2557 ข้อ 16.6 ที่กำหนดไว้ว่า “สถาบันการศึกษาต้องเสนอรายละเอียดของหลักสูตรให้สภาสถาบันฯ และทันตแพทยสภาพิจารณารับรองหลักสูตร เมื่อสิ้นสุดกระบวนการแล้วจึงส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน 30 วัน”

ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงมีความตั้งใจที่จะดำเนินการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกสาขาวิชาตามมาตรฐานในระดับนานาชาติ และมีความตั้งใจดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของสภาวิชาชีพและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างเคร่งครัด ดังนั้นมหาวิทยาลัยวัลยลักษณ์จึงมีความมั่นใจว่าหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติที่มีการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านมาเป็นเวลา 2 ปีแล้ว จะสามารถผ่านการประเมินหลักสูตรฯ และการรับรองสถาบันฯ จากคณะผู้ประเมินที่มีความเป็นธรรม และดำเนินการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฯ และประกาศของทันตแพทยสภาที่กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

สำหรับสาเหตุที่มหาวิทยาลัยยังคงเสนอให้คณะกรรมการทันตแพทยสภาวาระที่ 9 เข้ามาดำเนินการประเมินหลักสูตรฯ และรับรองสถาบันฯ อีกครั้งนั้น มหาวิทยาลัยต้องการแสดงให้เห็นว่าการจัดหลักสูตรฯ ของมหาวิทยาลัยมีมาตราฐานตามข้อกำหนดของสภาวิชาชีพ และการได้รับการรับรองหลักสูตรฯ จะทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าสู่ระบบการสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมฯ ของศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมได้ในขณะที่กำลังศึกษาในวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วและสามารถสอบผ่านตามข้อกำหนด จะสามารถได้รับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมได้ทันที

มั่นใจ น.ศ.ที่เรียนจบสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ทั้งหมด

4. สำหรับในประเด็นที่มีการยกขึ้นมากล่าวอ้างว่าหลักสูตรการศึกษาที่ยังไม่ผ่านการพิจารณาจากทันตแพทยสภาและ สกอ. จะทำให้เสียเวลาในการเรียนแต่สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไม่ได้นั้น คงจะต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันว่า ณ ปัจจุบัน บทบัญญัติใน พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ได้กำหนดไว้ในมาตรา 16 ว่า “สภาวิชาชีพจะออกข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์เพื่อจัดระเบียบการประกอบอาชีพโดยมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติหรือก้าวก่ายการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษามิได้” ซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 40 วรรค 3

ซึ่งคณะกรรมการทันตแพทยสภาวะระที่ 8 ก็ได้แสดงการยอมรับความจริงในเรื่องนี้ ดังจะเห็นได้จากการที่คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการทันตแพทยสภาวาระที่ 8 ได้มีการตีพิมพ์บทความเรื่อง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา : ผลกระทบต่อวิชาชีพทันตกรรม เมื่อประเทศไทยมี พ.ร.บ. การอุดมศึกษาฉบับใหม่ ในข่าวสารทันตแพทยสภาประจำเดือน ก.ค. – ก.ย. 2561 ซึ่งได้ระบุว่าการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อกลางเดือน ส.ค. ได้กำหนดแนวทางเพื่อรองรับผลกระทบจากกฎหมายฉบับดังกล่าว ไว้ดังนี้

“1.ทันตแพทยสภาจะยกเลิกการรับรองหลักสูตรและปริญญาของผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกของทันตแพทยสภา ผู้ที่ได้รับปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยแห่งใดก็ตามในประเทศไทย จะมีสิทธิในการสมัครเป็นสมาชิกทันตแพทยสภาทั้งสิ้น การควบคุมคุณภาพของหลักสูตรเป็นหน้าที่ของแต่ละมหาวิทยาลัยเองที่จะต้องดูแลรับผิดชอบ”

“2.ทันตแพทยสภาจะปรับเปลี่ยนระบบการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม โดยจะกำหนดให้สมาชิกทันตแพทยสภาต้องเข้าสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ทันตแพทยสภาจะต้องเป็นผู้ดำเนินการควบคุมเองทั้งหมด…”

“3.การจัดสอบทั้งหมดจะเริ่มเมื่อบัณฑิตสำเร็จการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตแล้ว…”

“4.ทันตแพทยสภาจะจัดตั้ง “ศูนย์ประเมินหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต” เพื่อทำหน้าที่ประเมินหลักสูตรและสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพสูง เพื่อให้สถาบันการศึกษาในประเทศเข้าร่วมตามความสมัครใจ”

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคณะกรรมการทันตแพทยสภาวาระที่ 8 ได้รับทราบ และเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ในการรับรองหลักสูตรว่าไม่ได้เป็นหน้าที่ของทันตแพทยสภาอีกต่อไป และคณะกรรมการทันตแพทยสภาวาระที่ 8 ได้เตรียมแนวทางในการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมขึ้นใหม่ ก็คงจะขึ้นกับคณะกรรมการทันตแพทยสภาวาระที่ 9 ที่จะพิจารณาดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมต่อไปอย่างไร

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความมั่นใจว่าบัณฑิตทันตแพทย์ที่จะจบจากมหาวิทยาลัยในอนาคตนั้น จะมีความรู้ความสามารถในทุกๆด้านในระดับนานาชาติ และมีความสามารถที่จะสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการสอบจะเป็นในรูปแบบใดก็ตาม ดังนั้นการที่มีผู้กล่าวอ้างว่าหลักสูตรการศึกษาที่ยังไม่ผ่านการพิจารณาจากทันตแพทยสภาและ สกอ. จะทำให้เสียเวลาในการเรียนแต่สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไม่ได้นั้นจึงไม่เป็นความจริง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ห่วง 3 มหาลัยเปิดรับ นศ.ทันตะฯ ทั้งที่หลักสูตรยังไม่ผ่านการรับรอง หวั่นกระทบ นศ.-ผู้ปกครอง

คณบดีทันตแพทย์จุฬาฯ ชี้หมอฟันทำงานกับชีวิตคน มหาลัยที่เปิดสอนควรผ่านมาตรฐานตั้งแต่ต้น

คณบดีทันตแพทศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ยืนยัน จัดการศึกษาได้คุณภาพระดับนานาชาติ

ทันตแพทยสภาแถลงการณ์ คณะทันตะที่ยังไม่ได้รับรองหลักสูตร เป็นคณะเปิดใหม่ หากทำตามเกณฑ์จะได้รับรองขอบคุณบทความจาก : hfocus.org