in

มีเมือกสีขาวขุ่นออกมาจากช่องคลอด‏‏

มีเมือกสีขาวขุ่นออกมาจากช่องคลอด‏‏

คำถาม:

มีเสมหะสีขาวขุ่นออกมาจากช่องคลอดหลังมีเพศสัมพันธ์ อยากทราบว่าเกิดจากอะไร

เพศ:

หญิง

อายุ:

25 ปี

อาการ:

ประวัติการเจ็บป่วย:

ยาปัจจุบัน:

ความกังวล:

ตอบ
ตอบ:

ผศ.ดร. พันธ์ศักดิ์ สุขเรรักษ์

คำตอบ:

เป็นเรื่องปกติที่สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้ เกิดจากต่อมเมือกหลั่งเมือกจากการมีเพศสัมพันธ์

ที่มาข้อมูล