in

มังคุดนึ่ง ต้านมะเร็ง รักษา HIV ได้จริงหรือ???…

hiv คือการสร้างภูมิคุ้มกัน บำบัดโรคมะเร็ง สามารถสร้างได้ทุกระยะ เมื่อได้รับประทานก็มีภูมิคุ้มกันมากขึ้น และระบบภูมิคุ้มกันก็จะจัดการกับเซลล์มะเร็งเอง *ล่าสุด คุณอ้อ มะย่น …

https://www.youtube.com/watch?v=afUiKxAPipI

hiv คือ