in

มะเร็งกับงานวิจัย TH17 ช่วยปรับภูมิสมดุล โทร.063-232-4959

ตรวจ โรค เอดส์ ราคาดร.ด็อง นำหนูมาทดลองโดยการฉีดเซลล์มะเร็งปอดเข้าไปในหนูทำให้หนูเป็นมะเร็ง และฉีดเซลล์มะเร็งเข้าไปพร้อม TH17 พบว่าหนูไม่เป็นมะเร็ง แล้วทำการฉีดTH17 …

https://www.youtube.com/watch?v=DhTZkZ3CGA8

ตรวจ โรค เอดส์ ราคา