in

มอบ สปสช.ลงทะเบียนชั่วคราวแทน 4 กลุ่มประชากร อุดช่องโหว่เข้าไม่ถึงสิทธิบัตรทอง


บอร์ด สปสช. ผ่าน “หลักเกณฑ์ลงทะเบียนหน่วยบริการฉบับใหม่” มอบ สปสช.ลงทะเบียนหน่วยบริการชั่วคราว แทนทหารเกณฑ์ปลดประจำการ ผู้พำนักในราชทัณฑ์พ้นโทษ นักศึกษาเรียนจบ กลุ่มสิทธิว่างและเด็กแรกเกิด คุ้มครองสิทธิประชาชน คงสิทธิบัตรทองรักษาต่อเนื่อง

นพ.การุณย์ คุณติรานนท์

นพ.การุณย์ คุณติรานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) โดยมี ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ได้เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำ และการขอเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการประจำ พ.ศ. …

ทั้งนี้ที่มาของการปรับปรุงข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพฯ ฉบับดังกล่าว เป็นผลจากมติบอร์ด สปสช. ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ได้มอบให้ สปสช.ดำเนินการลงทะเบียนเพื่อเปลี่ยนหน่วยบริการประจำเป็นการชั่วคราวแทนในกลุ่มทหารเกณฑ์ที่ปลดประจำการ ผู้พำนักในราชทัณฑ์ที่พ้นโทษ และนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา เพื่อให้คงสิทธิการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง โดยให้ครอบคลุมไปยังผู้มีสิทธิว่างและเด็กแรกเกิด ซึ่งการปรับปรุงข้อบังคับในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในกรณีที่มีอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน และเหตุสมควรที่ต้องเข้ารับการรักษา เพื่อให้สามารถใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้

นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนของคุณสมบัติของผู้ขอลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อให้มีความชัดเจนในการดำเนินการ ทั้งกรณีการลงทะเบียนด้วยตนเอง หรือกรณีที่ต้องให้ผู้อื่นดำเนินการแทน ซึ่งตามข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการ พ.ศ. 2555 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ไม่ได้กำหนดไว้

นพ.การุณย์ กล่าวว่า การปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำฯ นี้ นับเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ สปสช.ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 17 ปี โดยเฉพาะในด้านของการคุ้มครองสิทธิ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่ม เป็นการอุดช่องว่างให้กับประชากรที่มีปัญหาการเข้าถึงสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นทหารเกณฑ์ที่ปลดประจำการ ผู้พำนักในราชทัณฑ์ที่พ้นโทษ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และผู้มีสิทธิว่างรวมถึงเด็กแรกเกิด ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545

“ร่างข้อบังคับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการของลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำฯ นี้ เกิดจากการรวบรวมปัญหาอุปสรรคการใช้สิทธิของประชาชน นำมาสู่การแก้ไขปรับปรุงเพื่อลดช่องว่าง ช่วยเพิ่มการเข้าถึงการรักษาและบริการสาธารณสุขให้กับผู้มีสิทธิ ทั้งสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานเชิงรุกของ สปสช. นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวขอบคุณบทความจาก : hfocus.org